Can financial ratios help to forecast stock prices?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Can financial ratios help to forecast stock prices?
In the Journal:
Journal of security and sustainability issues. 2011, Vol. 1 (2), p. 147-157
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LT2008-2009 m. finansų krizė turėjo neigiamos įtakos Lietuvos investuotojų sprendimams pasirinkti akcijas kaip geriausią investavimo būdą. Tačiau nacionalinė ekonomika yra cikliška ir po ekonomikos nuosmukio atsigauna. Todėl investavimas į akcijas tampa vėl populiarus, drauge ima populiarėti ir techninė bei fundamentali akcijų rinkos analizė. Vis dėlto, nėra daug atliktų tyrimų, įrodančių šių metodų efektyvumą Lietuvos akcijų rinkoje. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar galima prognozuoti akcijų kainas, vertinant konkrečios įmonės finansinius rodiklius. Vertinamas ryšys tarp akcijų grąžos ir atrinktų bendrovių finansinių rodiklių taikant koreliaciją ir kovariaciją. Analizei naudojamas NASDAQ OMX Vilnius indeksas. Naudojami oficialių Baltijos šalių akcijų sąraše išvardytų bendrovių finansiniai duomenys, apimantys 2007-2010 m. laikotarpį. Tyrimas parodė, kad dabartinę padėtį lemia nepakankamas Lietuvos akcijų rinkos brandumo lygis. Potencialūs investuotojai tinkamai neįvertina įmonių veiklos nes neturi tam skirtų instrumentų. Vertinant akcijų kainos grąžos ir finansinių rodiklių priklausomybę, akcijų kainos grąža turėtų būti apskaičiuojama naudojant kelis metodus, nes skirtingi metodai pateikia šiek tiek skirtingus rezultatus. Empiriniai tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos vertybinių popierių rinkoje gali būti naudojama įprasti analizės metodai, tačiau ją reikėtų tikslinti atsižvelgiant į analizuojamą konkrečią akcijų rinką ir jos specifiškumą.Reikšminiai žodžiai: Akcijų kaina; Akcijų rinka; Finansai; Finansiniai rodikliai; Finansų krizė; Fundamentali analizė; Koreliacija; Lietuvos vertybinių popierių rinka; Prognozavimas; Santykis; Correlation; Finance; Financial crisis; Financial ratios; Forecast; Fundamental analysis; Lithuanian stock market; Ratio; Stock market; Stock price.

ENThe financial crisis of 2008-2009 had a negative influence on the decision of Lithuanian investors to choose stocks as the best investment. However national economy is cyclical and it is recovering from the recession. Therefore the investment into stocks becomes popular again together triggering the use of technical and fundamental analysis of the stock market. Nevertheless there is no a lot of research which could show the efficiency of such methods in Lithuanian stock market. This research has been performed aiming to find out is it possible to forecast stock prices taking into account financial indicators of a certain company. The author analyses the correlation between stock return and financial indicators of selected companies applying the method of correlation and covariation. The analysis is based on NASDAQ OMX Vilnius index with the use of financial data of companies listed in official stock lists of the Baltic States as of 2007-2010. The research has disclosed current situation is conditioned by insufficient maturity of Lithuanian stock market. Potential investors do not make due evaluation of company operations as they lack for appropriate instruments. Assessing the correlation between stock return and financial indicators, the stock return should be calculated using several methods, since different methods produce slightly different results. The empirical research results show that common analysis methods may be used in the Lithuanian securities market, but it should be made with some extra care, taking into account the specifics of the stock market being analysed.

ISSN:
2029-7017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46498
Updated:
2019-01-11 08:00:15
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: