Lietuvoje gyvenančių migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai: išvados ir rekomendacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvoje gyvenančių migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai: išvados ir rekomendacijos
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2009, Nr. 2, p. 111-127
Keywords:
LT
Imigrantų integracijos rodikliai; Migracija / Migration; Migrantai / Migrants.
EN
Immigrants Integration Indicators; Integration of migrants; Migrant integration policy; Migrants Integration Policy; Migrants.
Summary / Abstract:

LTMigracijos politiką analizuojančioje literatūroje nurodomi trys pagrindiniai migrantų integracijos politikos vertinimo būdai: įstatymų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių integracijos procesus, apžvalga ir analizė, rodiklių sistemos, matuojančios integracijos procesus, kūrimas bei pirmųjų dviejų sintezė. Šiuo metu sukurti bendrą Europos Sąjungos integracijos politikos mechanizmą yra sudėtinga, nes valstybės narės naudoja skirtingus migranto apibrėžimus ir skirtingai apibūdina integracijos procesą. Taip pat nėra bendro sutarimo, kas ir kaip turi būti integruojami; nėra sutarta ir dėl bendro požiūrio, kokiose socialinėse srityse integracijos procesai turėtų vykti pirmiausiai. Be to, trūksta lyginamųjų duomenų, kurie leistų sudaryti bendrą vertinimo metodiką. Publikacijoje, remiantis projekto „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą veiklomis ir pagrindiniais rezultatais, pateikiamas migrantų integracijos politikos vertinimo rodiklių sąvadas. Rodiklių sąvadas apima skirtingas migrantų integracijos politikos sritis ir jų gyvenimą Lietuvoje. Nagrinėjamos tokios rodiklių grupės kaip imigracijos struktūra, žmogaus teisės ir diskriminacija, migrantų atstovavimo mechanizmai, socialinių paslaugų infrastruktūros naudojimas, šalies ekonomikos poreikiai, politiniai procesai. Publikacijoje ne tik pateikiami susisteminti migracijos politikos rodikliai, bet taip pat nurodomi duomenų šaltiniai, kurie leidžia įvertinti vieną ar kitą rodiklį.

ENThe literature which analyses migration policy indicates three main ways of assessing the migrant integration policy: an overview and analysis of laws and other documents regulating integration processes, the creation of the index system which measures integration processes, and the synthesis of the two. It is currently difficult to develop a common European Union integration policy mechanism, because the Member States use different definitions of a migrant and differently describe the integration process. Besides, there is no common agreement on what and how should be integrated; no consensus has been reached so far concerning a common approach in what social areas integration processes should be launched first. Furthermore, there is a lack of comparative data that would enable developing a common assessment methodology. The publication, based on the activities and key outcomes of the project “Third-Country Nationals in Lithuania: Assessment and Indexes of Integration Policy” in accordance with the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals Annual Programme 2007, presents the compendium of assessment indexes of the migrant integration policy. The compendium of indexes covers different areas of migrant integration policy and their life in Lithuania. The publication analyses such index groups as the immigration structure, human rights and discrimination, migrant representation mechanisms, the use of social services infrastructure, the country’s economic demands, and political processes. It presents not only the systematised migration policy indexes, but also gives references to data sources that enable assessing one or another index.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23799
Updated:
2021-03-08 11:26:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: