Globos namuose gyvenančių paauglių profesinio tapatumo problemų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namuose gyvenančių paauglių profesinio tapatumo problemų analizė
Alternative Title:
Professional identity problem analysis of the teenagers who live in foster homes
In the Journal:
Keywords:
LT
Gyvenantis globos namuose; Paaugliai; Paaugliai, gyvenantys globos namuose; Profesinis tapatumas; Socialiniai darbuotojai; Socialinis darbuotojas.
EN
Living in foster homes; Professional identity; Social worker; Teen living in foster home; Teen living in foster homes; Teenager.
Summary / Abstract:

LTProfesinis tapatumas padeda pasirinkti profesiją, kuri yra viena iš esminių sąlygų efektyviai ir pilnavertei integracijai į darbo rinką ir visuomenę. Paauglių profesinis tapatumas apima jų nuolatinį tobulėjimo procesą, jų nuostatas, vertybes, įgūdžius, gebėjimus, domėjimosi sritis, asmenybės bruožus. Žinios apie karjeros esmę, jos dinamiką bei problemas, atsirandančias įvairiose fazėse, yra būtina vaikų profesinio tapatumo sąlyga, kurioje reikšmingą vietą užima vaiko augimas ir vystymasis, nes būtent šis laikotarpis yra pagrindinis pasirenkant profesiją, kurio metu formuojasi su karjera susijusios sąvokos ir nuostatos. Profesiniam pasirinkimui įtakos turi daugelis veiksnių, tai gali būti gyvenimo aplinkybės, asmenybės nuostatos, pasiekimai moksle ir pan. dalykai, tačiau svarbu atsižvelgti ir į šeimos kultūrinį bei socialinį kontekstus. Globos namuose gyvenantys paaugliai neturi savo šeimų, todėl tikimybė gauti reikalingą informaciją, kuris skatintų jų profesinį tapatumą yra sąlyginai nedidelė. Globos namuose gyvenantiems paaugliams dažnai iškyla profesinio tapatumo problemos, kurios yra sąlygotos socialinių įgūdžių stokos, emocijų diferenciacijos, individualizacijos ir deprivacijos. Paaugliai, augantys globos namuose dažnai susiduria su profesinio tapatumo problemomis, negaudami pakankamai informacijos apie karjeros pasirinkimo galimybes, nesugebėdami pakankamai vertinti save, neturėdami motyvacijos daryti tai, kas patenkintų jų poreikius ir lūkesčius. Profesinio tapatumo problemos dažniausiai išryškėja neturint tvirto apsisprendimo dėl savo ateities, dėl nesugebėjimo, baimės ar nenoro planuoti savo ateitį, kas tiesiogiai siejasi su jų neigiama patirtimi, netektimis. [Iš leidinio]

ENProfessional identity helps choose a profession, wich is one of essential conditions for effective and full-fledged integration into the labor market and society. Teen's professional identity covers their steady improvement process, their provisions, values, skills, abilities, areas of interest, personality characteristics. Knowledge about the essence of a career, the dynamics and problems, resulting in different phases, is a necessary condition for teen of professional identity, which occupies a significant place in the child's growth and development, as this period is the main for choosing a profession, because during this period emerging career concepts and terms. Occupational choice is influenced by many factors, it can be life circumstances, terms of personality, achievements of studies and other, however, it is important family cultural and social context. Teen living in foster homes do not have their families, therefore, the probability of obtaining information which promotes the professional identity, is relatively small. Care homes for teen living in often there is a problem of professional identity, which is caused by lack of social skills, emotion differentiation, individualisation and deprivation. Teen who live in care homes are often faced with the problems of professional identity, do not receive enough information about career options, inability to sufficiently evaluate themselves, without motivation to do what will fulfil their needs and expectations. Professional identity problems often reveals without a firm decision on his future, for inability, fear or unwillingness to plan their future, which is directly linked their negative experiences, losses. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45554
Updated:
2018-12-17 13:33:23
Metrics:
Views: 87    Downloads: 11
Export: