Identification of groups of countries in the European Union in the context of economic convergence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Identification of groups of countries in the European Union in the context of economic convergence
Alternative Title:
Šalių grupių identifikavimas Europos Sąjungoje ekonominės konvergencijos kontekste
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 2 (27), p. 98-110
Keywords:
LT
Bendrasis vidaus produktas; Ekonominis augimas; Konvergencija.
EN
Gross domestic product; Rates of economic development; Convergence.
Summary / Abstract:

LTSąjungoje ekonominės konvergencijos kontekste. Straipsnio tyrimo objektas - ekonominė konvergencija ES šalių grupėse 2000-2011 m. Apibrėžtas tyrimo tikslas - identifikuoti Tarptautinėms organizacijoms (Jungtinėms tautoms, Pasaulio bankui ir kt.) vis didesnį susirūpinimą kelia didėjantis pasaulio vystymosi netolygumas. Pasaulio komisijos dėl aplinkos plėtros pastebėjimuose apie „bendrą ateitį“, kaip viena iš esminių šiuo metu pasaulio problemų išskiriama būtent didėjanti pajamų ir turto pasiskirstymo nelygybė. Problema akivaizdi ir Europos Sąjungos (ES) šalyse. Daugelio naujųjų Europos Sąjungos šalių ekonomikos raidos strateginis tikslas - orientuotas į atsilikimo nuo labiau išsivysčiusių valstybių ekonomikos lygio sumažinimą. Norint, kad vyktų ekonomikų konvergencija, žemesnio išsivystymo šalių ekonominio augimo tempai turėtų būti spartesni nei labiau išsivysčiusių. Straipsnyje identifikuotos šalių grupės Europos ES šalių grupes, kuriose vyksta ekonominė konvergencija. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, straipsnyje apibendrinti ekonominės konvergencijos vertinimo tyrimų rezultatai, išskiriant esminius privalumus ir trūkumus. Taip pat patikslinta konvergencijos sąvoka, aptartos konvergencijos rūšys vertinimo metodų požiūriu. Pastebima, kad konvergencijos sąvoka nėra išimtinai ekonominė, ji vartojama daugelyje mokslo disciplinų ir turi beveik vienodą apibrėžimą, tačiau savitą prasmę. Ši sąvoka neretai vartojama pavyzdžiui, politikos, kultūros, socialinės sferos ir kt. klausimų kontekste. Šiame straipsnyje nagrinėta tik ekonominė konvergencija, kuri autorių nuomone, gali būti apibrėžta, kaip nevienodo ekonominio išsivystymo šalių ekonomikų arba ekonominio augimo tempų supanašėjimas, įgalinantis šalis suskirstyti į homogeniškas grupes.Empirinio tyrimo metu, pritaikius regresinės ir klasterinės analizės metodus, išskirtos šalių grupės Europos Sąjungoje, įvertinant ß ir σ konvergencijų tikimybes jose. Nustatyta, kad yra trys šalių grupės, kur dviejuose iš jų tiek ß, tiek σ konvergencijos patvirtintos, o vienoje, apimančioje senąsias Europos Sąjungos šalis nares, konvergencija nevyksta. Regresinės analizės metu pastebėta, kad šalis skirstant į stambesnes dvi grupes arba, priešingai, į smulkesnes nei tris, gauti duomenys nebebuvo tokie statistiškai veiksmingi, kaip pasirinktų trejų grupių atveju, o kai kuriais atvejais - visiškai nereikšmingi. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn the present paper, the research results of evaluation of economic convergence are summarized, while emphasizing the essential pros and cons ofthe applied methods. Furthemiore, the concept of convergence is specified, the types of convergence are discussed within the framework of evaluation methods. During the process of empirical research, after the application of the methods of regression and cluster analysis, the groups of countries in European Union were identified, evaluating ß and σ possibilities of convergences in them. In three groups of countries that were distinguished, ß and σ convergences are approved only in two counties, and in one group, involving old member countries of European Union, convergence does not take place. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44328
Updated:
2017-04-03 08:31:59
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: