Plėtros krypčių vertinimo ir valdymo informaciniai modeliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plėtros krypčių vertinimo ir valdymo informaciniai modeliai
Alternative Title:
Information models for assessment and management of development trends
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2007.
Pages:
406 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Aplinkos vertinimo rodikliai; Darni plėtra; Darnios plėtros modeliai; Darnus vystymasis; Ekonomikos plėtra; Kokybiniai tyrimo metodai; Plėtros ekonomika; Statistiniai modeliai; Economic development; Environmental indicators; Qualitative research methods; Statistical models; Sustainable development; Sustainable development models.
Contents:
Darnios miestų ir rajonų plėtros aktualumas — Metodologinės plėtros paradigmos — Statistiniai modeliai ir metodai plėtros kryptims įvertinti — Socialinių ir ekonominių duomenų saugyklų daugiamačių struktūrų šablonų išskyrimo metodologija — Aproksimacija ir regresinė analizė — Faktorinės analizės metodų taikymas miestų ir rajonų plėtrai — Klasterinės analizės modeliai — Dinaminių informacinių šablonų išskyrimo metodologinis algoritmas — Žinių pateikimas naudojant entropijos matus — Kokybiniai tyrimo metodai — Plėtros tolygumo vertinimo kriterijai — Ekonominės plėtros vertinimo rodikliai — Socialinės plėtros vertinimo rodikliai — Aplinkos vertinimo rodikliai — Ribinės rodiklių reikšmės — Rodiklių konstravimas ir pagrįstumas — Bendra darnaus vystymosi rodiklių sistema — Darnaus vystymo modeliai — Lietuvos plėtros darnos analizė: miestų plėtra — Lietuvos plėtros tolygumo analizė: užsienio investicijos — Gyvenimo kokybės ir apsirūpinimo gyvenamuoju būstu analizė — Miestų ir rajonų gyvenimo kokybės skirtumų analizė teisinės diskriminantinės analizės metodu — Lietuvos plėtros tolygumo analizė: socialinio kapitalo kokybė ir skurdas — Sprendimų priėmimo paramos sistemos plėtros tolygumui reguliuoti — Sprendimų priėmimo pavyzdžiai — Sprendimų pateikimas ir jų pasekmės — Darnaus vystymo koncepcijos įgyvendinimo priemonės — Gyventojų dalyvavimas tvirtinant ir įgyvendinant sprendinius — Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas — Poveikio aplinkai vertinimas — Išvados — Information Models for Assessment and Management of Development Trends. Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Aplinkos vertinimo rodikliai; Darni plėtra; Darnios plėtros modeliai; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Kokybiniai tyrimo metodai; Statistika / Statistics; Ekonomikos plėtra / Economic development.
EN
Economic development; Environmental indicators; Qualitative research methods; Sustainable development models; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – skleisti mokslo patirtį kuriant ir įgyvendinant riziką mažinančias strategijas, taikant įvairių mokslo sričių žinias ir technologijas, padedančias išgauti informaciją iš skirtingų tipų duomenų ir leidžiančias įvertinti ilgalaikes priimamų (arba nepriimamų) sprendimų pasekmes. Monografijoje apžvelgiamos plėtros prielaidos ir principai, atskleidžiamos industrinių valstybių vystymosi koncepcijos ir scenarijai, apibendrinamos būdingos tyrimo metodologijos, išskiriami plėtros vertinimo kriterijai ir integruotos rodiklių sistemos. Pateikiami daugiamačiai statistiniai modeliai ir algoritmai, taikomi ekonominių, socialinių ir ekologinių procesų analizei bei prognozei, dėsningų šablonų išskyrimui. Pristatomi daugiakriterinės analizės modeliai, ribinės reikšmės ir sąlygos, sprendimo priėmimo paramos sistemos, padedančios priimti racionalius sprendimus ir parinkti tinkamas priemones šiems sprendimams įgyvendinti. Didelis dėmesys skiriamas darnios plėtros sąvokai, tad apibendrinami tolygios plėtros prielaidos, uždaviniai ir principai. Atlikta plėtros analizė Lietuvos pavyzdžiu. Ši monografija skirta specialistams, planuojantiems teritorijų plėtrą, regionų ir miestų ateitį, priimantiems strateginius sprendimus, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams, besigilinantiems į plėtros teorijas ir metodologijas, taikomas vertinant regiono ar miesto vystymąsi ir kuriant ateities scenarijus.

ENThe aim of the monograph is to disseminate scientific experience by developing and implementing risk reducing strategies, applying the knowledge and technologies of different fields of science, which help to obtain information from different types of data and enabling to evaluate long-term consequences of the decisions made (or not made). The monograph overviews the preconditions for and principles of development, reveals the conceptions and scenarios of the development of industrial states, generalises characteristic research methodologies, points out the criteria for the evaluation of development and integrated systems of indicators. It presents multidimensional statistical models and algorithms that are applied to the analysis and forecasting of economic, social and ecological processes, as well as distinguishing regular patterns. It presents the models of a multi-criteria analysis, marginal values and conditions, decision-making support systems, which help to make rational decisions and choose adequate measures for their implementation. Considerable regard is paid to the notion of sustainable development; therefore, the preconditions for, objectives and principles of even development are generalised. The development analysis of Lithuania was carried out. This monograph is targeted at specialists who plan territorial development, regional and urban future, and make strategic decisions, also master and doctoral students who are interested in the development theories and methodologies applied when evaluating regional or urban development and creating future scenarios.

ISBN:
9789955282174
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17021
Updated:
2020-10-22 20:00:51
Metrics:
Views: 45
Export: