M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2004.
Pages:
193 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrumpos — Įvadas — Problematika, tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai — Tyrimo metodai — Darbo naujumas, akualumas, šaltiniai ir struktūra — I. Tekstas. Bendrieji teksto teorijos klausimai. Teksto samprata šiuolaikinėje tyrimų paradigmoje. Pagrindiniai teksto analizės metodai. Muzikinis tekstas, tekstologija ir muzikos redagavimas — II. M. K. Čiurlionio muzikinis tekstas. M. K. Čiurlionio muzikos sklaida ir teksto tyrimai. Archyvas ir šaltiniai. Muzikinių tekstų kilmė ir instrumentinė fortepijoninės muzikos prigimtis. Muzikos kūrinių numeravimas — III. Kompozicinio sumanymo įkūnijimas ir jo prasmės atskleidimas. Kai kurie M. K. Čiurlionio meninės individualybės bruožai. Kompozicinio sumanymo įkūnijimas. Struktūriniai teksto ryšiai. Kūrinių redagavimas. Kompiuterinė muzikinio teksto analizė. Variacijos „Easacas“ (VL 275). Fuga b-moll (VL 345) — Išvados — Literatūra — Summary — Conclusions — Priedai. Kūriniai ir jų numeravimas. Rankraščiai. Naudotos rašymo priemonės. Taisymų pobūdis. Autoriaus įrašai natose. Kūrinių pavyzdžiai.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje muzikologijos tyrimų stadijoje tekstologiniai M. K. Čiurlionio kūrybos tyrimai iškyla kaip vieni pagrindinių, jungiančių daugelio mokslo šakų patyrimą ir leidžiančių naujai pažvelgti į šio lietuvių menininko palikimą. Padidėjęs dėmesys autoriaus tekstui, atlikėjų poreikis skambinti tik iš urteksto ar net faksimilinių leidinių verčia kritiškai peržiūrėti ir naujai įvertinti turimus Čiurlionio muzikos kūrinių tekstus, redakcijas, publikacijas ir iškelia būtinybę parengti tikslų, argumentuotą variantą, atitinkantį nūdienos poreikius. Todėl šio darbo tyrimo objektas – Čiurlionio muzikinis tekstas genezės aspektu. Filologiniu ir kultūrologiniu požiūriu aptarus teksto ir muzikinio teksto sampratas, apibūdinus teksto ir kalbos, teksto ir konteksto, autoriaus ir suvokėjo santykius, knygoje analizuojama kompozitoriaus fortepijoninių kūrinių teksto istorija, atskleidžiami muzikinio teksto organizaciniai principai, apibūdinamos teksto modifikacijos, įvertinami teksto variantai ir kartu rengiama argumentuota bazė tolesnei teksto egzistencijai – kūrinio publikavimui. Taigi monografijoje analizuojami Čiurlionio fortepijoninių kūrinių tekstai nuo pirmo užrašymo (fragmento, eskizo) iki publikacijos. Iš pradžių aptariami bendrieji teksto teorijos klausimai bei pati teksto samprata struktūralizmo, hermeneutikos, fenomenologijos ir recepcijos teorijų paradigmose. Toliau knygoje apibrėžiama muzikinio teksto, vieno iš teksto egzistavimo formų, sąvoka ir nustatomos esminės muzikinio teksto ypatybės, nuosekliai atskleidžiama Čiurlionio fortepijoninės muzikos teksto genezė.

ENAt the modern stage of musicological research, textological research of M. K. Čiurlionis works emerges as one of the fundamental research uniting the experience of many fields of science and providing a new glance at the legacy of this Lithuanian artist. The increased attention to the authors text encourages to critically revise and re-assess the available texts, editions, publications of Čiulionis musical works, and provokes the necessity to produce an accurate and grounded variant corresponding to the current demands. Therefore, the object of this research is Čiurlionis’ musical text in terms of genesis. Having discussed the concepts of text and musical text from philological and culturological points of view and defined the relations between text and language, text and context, the author and the addressee, the book analyses the history of the composer’s works for piano, reveals the organisational principles of a musical text, defines’ its modifications, assesses its variants and at the same time provides a basis for further existence of the text, i.e. its publication. Therefore, the monograph analyses texts of Čiurlionis’ works for piano from the moment they are put down to the very publication. The book begins with a discussion of general theoretical questions and the concept of the text itself in the paradigms of theories of structuralism, hermeneutics, phenomenology and reception. Then the author moves to the definition of the concept of a musical text, and defines the key features of the musical text as well as consistently reveals the genesis of Čiurlionis’ text for piano music.

ISBN:
9955097159
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43868
Updated:
2022-01-29 01:28:05
Metrics:
Views: 28
Export: