Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje
Alternative Title:
Place of the Milkus family in the eighteen century literature of Lithuania Minor
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2003, t. 5, p. 97-126
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Biografijos; Kristijonas Gotlybas Milkus; Lietuvių raštija; Mažoji Lietuva; Milkus; Milkai (Mielcke family); Rytų Prūsijos lietuvių kultūra; Archives; Biographies; Christian Gottlieb Mielcke (Milkus); Lithuania Minor; Lithuanian culture in East Prussia; Lithuanian literature; Lithuanian writing; Milkus; Milkus' Family.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Biografijos / Biographies; Kristijonas Gotlybas Milkus; Lietuvių raštija; Mažoji Lietuva; Milkai (Mielcke family); Milkus; Paveldas / Heritage; Rytų Prūsijos lietuvių kultūra.
EN
Christian Gottlieb Mielcke (Milkus); Lithuania Minor; Lithuanian culture in East Prussia; Lithuanian literature; Lithuanian writing; Milkus' Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve atrastais archyviniais dokumentais (laiškais, įvairiais tarnybiniais raštais), aptariama Milkų – tėvo Petro Gotlybo ir sūnų Danieliaus Frydricho, Teodoro Gabrieliaus ir Kristijono Gotlybo – vaidmuo XVIII a. Mažosios Lietuvos raštijoje. Su Milkų pavarde neatsiejamai susijusi bemaž visa XVIII a. Mažosios Lietuvos raštijos raida. Milkai vertė tekstus į lietuvių kalbą, rengė, redagavo lietuviškas knygas, taip pat domėjosi ir kolegų darbu. Straipsnyje aptariama Milkų pavardės forma, pateikiama Milkų mokslinės, kūrybinės ir šviečiamosios veiklos apžvalga. Archyvinė medžiaga leidžia tikslinti tėvo Petro Gotlybo ir sūnaus Kristijono Gotlybo gimimo datas. Taip pat aiškėja, jog Tėvas Petras Gotlybas į aktyvią lietuviškų raštų rengimo veiklą įsitraukė 1724 m. – iki 1726 m. kartu su kitais kunigais dirbo prie Naujojo Testamento (1727). Dokumentai patvirtina, jog Lietuvių kalbos seminare mokytojavo tėvas ir du sūnūs, o jo klausytoju buvo ir Kristijonas Gotlybas Milkus. Dviejų straipsnyje publikuojamų Kristijono Gotlybo laiškų grafologinė analizė atskleidžia, kad Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyriuje saugomas „Pilkainio“ rankraštis rašytas bei vėliau taisytas paties autoriaus, t.y. Kristijono Gotlybo, ranka. Broliai Danielius Frydrichas ir Kristijonas Gotlybas kartu su Gumbinės superintendentu Karlu Gotthardu Keberiu pradėjo diskusiją dėl prastos valdžios įsakų vertimų kalbos – atsižvelgus į jų pastabas, vietoj prastai lietuvių kalbą mokėjusio vertėjo buvo paskirtas Kristijonas Gotlybas.

ENBased on archival documents (letters, various official documents) discovered in the Secret State Archives Prussian Cultural Heritage Foundation in Berlin, the article discusses the role of the Milkus family (father Peter Gottlieb Mielcke and son Daniel Friedrich) in the writing of Lithuania Minor of the 18th century. Almost all of the writing of Lithuania Minor of the 18th century is related to the surname of Milkus. The Milkus family translated texts into the Lithuanian language, edited Lithuanian books and was also interested in colleagues’ works. The article discusses the form of the surname Milkus, presents a review of Milkus’ academic, creative and educative activities. The archival material allows revising the birth dates of Peter Gottlieb and his son Christian Gottlieb. It also reveals the fact that the father Peter Gottlieb was engaged into Lithuanian writing activities in 1724 and until 1726 worked together with other priests on the New Testament (1727). The documents confirm that the farther and his both sons conducted seminars on the Lithuanian language. The graphoanalysis of two letters by Christian Gottlieb published in the article reveals that the manuscript “Pilkainis” kept in the archive division of the Lithuanian Academy of Sciences was written and later edited by the same author, i.e. Christian Gottlieb. Brothers Daniel Friedrich and Christian Gottlieb together with the superintendent of Gumbinė Karl Gotthard Keber initiated a discussion on the poor translation of orders of the government. Having regard to their remarks, the translator with poor knowledge of the Lithuanian language was replaced with Christian Gottlieb.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19871
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: