Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denominatyviniai statyvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denominatyviniai statyvai
Alternative Title:
Denominative statives of the -ėti infinitive suffix in Lithuanian
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 67-86
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos priesagos -ė ti (ide. * eh1 ) denominatyvai dažniausiai turi inchoatyvinę (būsenos kaitos) reikšmę, plg.: senėti ‘darytis senam’ : sẽnas, akmenėti ‘darytis kaip akmeniui’ : akmuõ. Greta jų esama šiek tiek ir statyvinės reikšmės vedinių (dažniausiai būdvardinių), plg.: garsėti, garsėja ‘būti garsiam, žinomam’, šykštėti, šỹkšti ‘būti šykščiam’, bjaurėtis, bjaũrisi ‘manyti, kad kas yra bjauru(s)’. Būtent tokie vediniai nagrinėjami šiame straipsnyje. Norint apriboti medžiagos kiekį, pradinis tyrimas atliktas naudojantis DŽ5, bet ateityje rezultatus reikėtų tikslinti remiantis LKŽ duomenimis. Istoriniu požiūriu įdomu, kad priesagos -ėti denominatyvų inchoatyvinė reikšmė gali būti naujesnė (ar bent jos dominavimas yra tam tikra inovacija), bet jie turi greičiausiai senesniu laikytiną es. l. kamieną -ė ja (ide. *-eh1-ėe/o-, žr. Jasanoff 2002–2003, 147). Tuo tarpu dauguma statyvinių denominatyvų yra gavę naują es. l. i kamieną, būdingą tos pačios semantikos deverbatyvams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Deverbatyvai; Denominatyvai; Statyvinė; Inchoatyvinė reikšmė; Darybos reikšmė; Priesagos.

ENDenominatives of the Lithuanian infinitive suffix -ėti (Indo-European *eh1) most often have an inchoative (change of state) sense, cf. senėti ‘to grow old’ (from sẽnas ‘old’), akmenėti ‘to become like stone’ (from akmuõ). In addition to these there are derivatives (mostly from adjectives) which have a more or less stative sense, e.g. garsėti, garsėja ‘to be famous, well known’, šykštėti, šỹkšti ‘to be(come) stingy’ (from šykštus ‘stingy’), bjaurėtis, bjaũrisi ‘to be repulsed by’ (from bjauru(s) ‘horrible’). These are the sorts of derivatives studied in this article. In order to limit the amount of the material, the initial study was performed using DŽ5, but in the future the results will need to be checked using the data of the LKŽ (official Dictionary of the Lithuanian Language). From an historical point of view, it is interesting that the inchoative sense of denominatives of the suffix -ėti can be more recent (or at least its predominance is a certain innovation), but they have the es. l. root -ėja (Indo-European *-eh.1. -ėe/o-, see Jasanoff 2002–2003, 147). Meanwhile, most denominative statives have used the more recent es. l. root i, which is characteristic of deverbatives of the same semantics.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4085
Updated:
2018-12-20 23:09:00
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: