Mokyklos socialinio pedagogo veikla : bendrieji struktūros komponentai kaip lyginamosios analizės rezultatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos socialinio pedagogo veikla: bendrieji struktūros komponentai kaip lyginamosios analizės rezultatas
Alternative Title:
Activity of school social pedagogue: common structure components as the result of comparative analysis
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 2, p. 5-13
Keywords:
LT
Mokyklos socialinio pedagogo veikla; Mokyklos socialinio pedagogo veiklos struktūra; Mokyklos socialinis pedagogas; Struktūros komponentai.
EN
Activity of school social pedagogue; Activity structure of social pedagogue; Components of the structure; School social pedagogue; School social work; School social work, activity; Structure of social pedagogue.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas mokyklos socialinio pedagogo (MSP) veiklos fenomenas. Remiantis lyginamojo Lietuvos ir Vokietijos tyrimo rezultatais ieškoma bendrų abiem sociokultūriniams kontekstams MSP veiklos struktūros elementų, išryškinamas potencialių komponentų arsenalas šio specialisto veiklos struktūrai modeliuoti. Straipsnyje pateikiama lyginamoji analizė – tai bandymas kompleksiškai pažvelgti į MSP veiklą kaip sparčiai besiformuojančią savarankišką socioedukacinės profesinės veiklos sritį su konkrečia lokalizacija – bendrojo lavinimo mokykla. Dabartinės mokyklos kaitos laikotarpiu išryškėja daugelio Europos šalių mokyklų socioedukacinė orientacija ir padidėjęs socialinių pedagogų poreikis jose. Tarptautinėje socioedukacinio darbo mokslininkų ir praktikų bendruomenėje dažnai nagrinėjami įvairūs MSP veiklos aspektai, tačiau iki šiol trūksta kompleksinio požiūrio į šį fenomeną. Šio straipsnio tikslas – atlikti kokybinio tyrimo metu atskleistų mokyklos socialinio pedagogo veiklos struktūros komponentų Lietuvoje ir Vokietijoje lyginamąją analizę ir išryškinti mokyklos socialinio pedagogo veiklos struktūros „sociokultūriškai neutralius“ komponentus. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to analyze the phenomenon of the activity of school social pedagogue (internationally called school social work – SSW). According to the results of comparative Lithuanian and German analysis, the authors search for structure elements of school social work, common for both social-cultural contexts, point out the arsenal of its potential components. This article allows getting an integrated look at the school social work as intensively developing self-contained field of social work with the specific location – comprehensive school. In the transformation period of the present school the social educational orientation of the most European school systems is observed. The demand on school social workers/school social pedagogues in the last decade has increased enormously. Many scientists and practicians in the field of social work and social pedagogy internationally deals with different aspects of SSW, but still exists a lack of integral view to this phenomenon. The aim of this qualitative research was to realise comparative analysis of the activity of school social pedagogues in Lithuania and Germany as well as to identify "social independent" components of its structure. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33774
Updated:
2018-12-17 12:07:49
Metrics:
Views: 108    Downloads: 8
Export: