Mokinių tarpusavio santykių vertinimas : mokinių, tėvų ir pedagogų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių tarpusavio santykių vertinimas: mokinių, tėvų ir pedagogų požiūris
Alternative Title:
Relationship among students and its evaluation: the position of students, parents and pedagogues
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 2 (31), p. 24-30
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrintas vyresniųjų klasių mokinių požiūris į bendraklasius, turinčius SUP. Požiūris analizuojamas iš įvairių pozicijų (mokinių, pasižyminčių skirtingais empatijos lygiais, jų tėvų, mokinių, turinčių SUP, ir jų tėvų bei mokytojų požiūriai). Tyrimo tikslas – įvertinti ugdymo dalyvių (mokinių, tėvų, pedagogų) požiūrį į bendraklasį, turintį SUP, ir šį požiūrį lemiančius veiksnius. Duomenys buvo renkami taikant struktūruotą interviu ir apklausą raštu. Anketinės apklausos ir interviu atsakymų duomenys buvo apdoroti turinio (content) analizės metodu. Kiekybiniai duomenys apdoroti taikant neparametrinę statistiką. Empatiškumo ir lyties ryšiai nustatyti taikant parametrinį ANOVOS kriterijų. Anketinėje apklausoje dalyvavo (N=199) bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos 7-10 kl. moksleiviai. Interviu metodui atrinkti 58 tiriamieji. Tyrimas atskleidė, kad daugumai tyrime dalyvavusių mokinių būdingas vidutinis empatijos lygis. Taip pat nustatyta, kad nevienodo empatiškumo mokinių požiūris į negalią ir SUP skirtingi: mokiniai, pasižymintis aukštu empatiškumo lygiu, palankiai vertina asmenis, turinčius negalią geba padėti, suprasti ir būti tolerantiški bendraklasiui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; daugumos mokinių, turinčių žemą empatijos lygį požiūris į bendraklasius, turinčius SUP nepalankus. Dalis jų deklaruoja palankias vertybines nuostatas vaiko, turinčio SUP, atžvilgiu, žino, kaip reikia elgtis bei kokių vertybių laikytis, tačiau praktinėje elgsenoje jų netaiko. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinių tarpusavio santykiai; Mokinių tarpusavio santykiai, požiūris, specialiųjų poreikių mokiniai; Požiūris; Specialiųjų poreikių mokiniai; Attitude; Relationship among students; Relationship among students, attitude, students with special educational needs; Students whit special educational needs.

ENThe attitude of students to their classmates with special educational needs (SEN) in higher classes is analysed in the paper. The attitude is analysed from different positions (attitude of students and their parents with different levels of empathy; attitude of students with SEN: their parents' and teachers' position). The aim of the research is to evaluate the main aspects of attitude of students, parents and pedagogues to a classmate with SEN. The research employed structural interview and questionnaires. The results of the questionnaires and the interviews were supplemented by content analysis. Quantity results were helped by non-parametrical statistics. The connection among empathy, sex and living place was defined using parametrical criterion of ANOVA. 199 students from secondary schools studying in grades 7-10 responded to questionnaires. 58 people were interviewed. It was proven that most students have average level of empathy. In addition, it was proven that the attitude is different: students with high level of empathy seem amiable to their friends having indisposition, help them and are tolerant towards their classmates having SEN. The attitude of students with low level of empathy to the classmates having SEN is negative. Some of them declare positive value points towards children with SEN and know how to behave and what rules must be kept, but do not use them in practice. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32836
Updated:
2018-12-17 13:06:11
Metrics:
Views: 51    Downloads: 17
Export: