Muzikos mokytojo empatiškumas - jo profesinės savirealizacijos problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokytojo empatiškumas - jo profesinės savirealizacijos problema
Alternative Title:
Empathy of music teacher as a problem of his profesional self-actualization
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 71, p. 74-77
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojų empatiškumas kaip svarbus jų ugdymo veiklos aspektas, sąlygojantis sėkmingą humanistinį muzikinio ugdymo procesą. Ši muzikos pedagogų kompetencija pateikiama jų profesinės savirealizacijos kontekste. Tyrimo tikslas – atskleisti muzikos mokytojo empatiškumo ypatumus jo profesinės savirealizacijos kontekste. Tyrimo metodai: naujausių LR vyriausybės dokumentų interpretavimas, muzikos pedagogikos ir psichologijos darbų lyginamoji analizė, bendrosios informacijos apibendrinimas, anketinės apklausos duomenų statistinė analizė. Atlikto muzikos mokytojų empatiškumo tyrimo rezultatai rodo, kad muzikos mokytojai dažnai neišmano vaiko psichologijos, o ugdytinio supratimas ir gebėjimas jam padėti yra kritinio lygmens. Mokslinėje literatūroje pelnytai sureikšminama empatiškumo svarba ugdymo procese. Atlikto tyrimo rezultatai patvirtino mokytojų partnerystės ryšių su ugdytiniais stoką. O tai neabejotinai sąlygoja muzikos mokytojo profesinę savirealizaciją. Mokytojų empatinių jausmų pasireiškimo mokymo procese analizė liudija, kad didelei daliai mokytojų sunku suprasti ugdytinių emocines nuostatas muzikos dalyko ir jo mokymosi atžvilgiu. Dirbant autoritarinio mokymo stiliumi (tai būdinga vyresniosios kartos mokytojams) mažėja tarpusavio supratimas tarp pedagogų ir mokinių. Skubiai koreguotinas moksleivių muzikinės kultūros lygis akivaizdžiai patvirtina empatiškumo svarbą muzikinio ugdymo realybėje.Reikšminiai žodžiai: Muzikos mokytojai; Profesinė savirealizacija; Muzikinės kultūros ugdymas; Music teacher; Professional self-actualization; Education of music culture.

ENThe article is about empathy of music teachers working at comprehensive schools and the importance of their educational activity which influences a successful humanistic process of music education. This competence of music pedagogues is presented in the context of their professional self-realisation. An aim of the research is to reveal the features of empathy of music teachers in the context of their professional self-realisation. Research methods: interpretation of the newest documents of the government of the Republic of Lithuania, comparative analysis of works of music pedagogues and psychologists, summing-up of general information, and statistic analysis of the survey. The results of the research on music teachers' empathy reveal that usually music teachers do not know children psychology and the understanding of a child and ability to help him/her is of a critical level. Scientific literature deservedly emphasizes the importance of empathy in the process of education. Research results proved the lack of relationship between teachers and students. It certainly influences professional self-realisation of music teachers. An analysis of the expression of teachers' empathic feelings during the education process prove that for a major part of teachers it is hard to understand students' emotional attitudes towards the subject of music and its learning. Mutual understanding between pedagogues and students is decreasing because of an authoritarian teaching style (characteristic to an older generation of teachers). The level of students' music culture should be urgently corrected. It proves the importance of empathy in the reality of music education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30647
Updated:
2018-12-17 11:24:54
Metrics:
Views: 71    Downloads: 11
Export: