Scientific research of students' historical consciousness

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Scientific research of students' historical consciousness
In the Journal:
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokslinis ugdymas / Scientific education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTJ. Rusenas, J. Koka ir M. Vėberis davė impulsą kalbėti apie šiuolaikinę istorijos discipliną. Istorijos tikslas yra padėti suformuluoti istorinę sąmonę, kuri padėtu šiuolaikiniam žmogui suvokti mūsų pasaulio, jo vertybių ir tvarkos laikinumą, todėl turėtų būti ieškoma būdu jį apsaugoti. Istorinės sąmonės tipai būna trijų rūšių: 1) patyrimas; 2) Pateisinimas (reiškinių); 3) orientacija. Tačiau pats istorinis suvokimas yra neatsiejamas ne tik nuo istorijos, kaip disciplinos, mokslų, bet ir nuo istorijos, kaip jausmo, būvimo. Istorinės sąmonės būvimas leidžia žmogui orientuotis laike ir pasaulio įvykiuose. Taigi, šiuo straipsnio pagrindinis tikslas – ištirti moksleivių istorinį suvokimą. Siekiama ištirti ateities mokytojo 4 laipsnių istorinį suvokimą ir nustatyti jo tipus. Taikomi literatūros šaltinių analizės, apklausos, statistinio elgesio tyrimų metodai. Yra sudarytų mokinių apklausos rezultatų lentelės. Nustatyta, kad istorijos objektas ir tikslų pasikeitimai kol buvo ruošiami mokytojai buvo už visuomenės įtakos ir švietimo reformų ribos. Istorija, kaip mokslinis rezultatas, šiuolaikinės paradigmos kontekste parodo istorinės sąmonės svarbą asmenybės brendimo laikotarpyje, visuomenės istorinį išsilavinimą. Moksleivių apklausa parodė, kad jų istorinis suvokimas yra tradicinis, todėl nėra labai veiksmingas suprasti Lietuvos mokyklų keliamų tikslų. Jie nėra adekvatūs socialinėms perspektyvoms, dėl to ir kaip ateitie mokytojai jie nėra kompetentingi.Reikšminiai žodžiai: Istorinė sąmonė; Istorijos mokymas; Istorijos didaktika; Šiaulių universitetas; SPSS (Statistical Package for the Social Science) [kompiuterio programa]; J. Ruseno istorinės sąmonės tipologija.

ENJ. Rusenas, J. Koka and M. Vėberis provided a stimulus to speak about the present-day disciple of history. History is aimed at formulating historical consciousness, which would help a modern man perceive a transience of the world, his values and order; therefore one should look for ways of protecting it. There are three types of historical consciousness: 1) experience; 2) justification (of phenomena); 3) orientation. However, the very perception of history is inseparable not only from science of history as a discipline but also from the presence of history as a feeling. Presence of historical consciousness permits one to orient oneself in time and world events. Thus, the main aim of this article is to investigate the historical perception of schoolchildren. It is sought to investigate historical perception of 4 degrees of a future teacher and to determine its types. Methods of the analysis of literary sources, survey and statistical behaviour are applied. There tables of the results of the survey of schoolchildren are made. It is established that the object of history and changes in the objectives when teachers of history were trained were beyond the influence of society and educational reforms. History as a scientific result within the context of modern paradigm shows the importance of historical consciousness during the period of maturity of a personality, historical education of society. The survey of schoolchildren showed that their historical perception was traditional therefore it was not too effective in understanding the aims set by Lithuanian schools. They were not adequate to social perspectives therefore they were not competent as future teachers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3141
Updated:
2013-04-28 15:47:14
Metrics:
Views: 13
Export: