Tautinės savimonės formavimosi galimybės reformuotoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinės savimonės formavimosi galimybės reformuotoje mokykloje
Alternative Title:
Formation of national consciousness in reformed school
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 13-21
Summary / Abstract:

LTTautinį tapatumą rodo tautos savimonė, vienijanti žmones į tautinę bendruomenę. Istorijos eigoje lietuvių tautiškam sąmonėjimui didžiausią įtaką darė pastangos išsaugoti savąją kalbą, tradicijas, papročius. Atkūrus Lietuvos valstybingumą iškyla nauji pavojai tautos identitetui. Visuomenė, ilgą laiką buvusi sovietinės ideologijos įtakoje, praranda etninių ir bendražmogiškų vertybių poreikį. Atsivėrusi laisva rinka, naujos komunikacijų technologijos, krašto ekonominiai sunkumai skatina plėtoti kosmopolitines idėjas, o šeimos nebesugeba perteikti vaikams ankstesnių kartų išsaugotų tradicijų, dorinių nuostatų. Autorės straipsnis yra paieška būdų, kurie padėtų atkurti pažeistą tautos ir šeimos ryšį bei jų sąveiką, skatinti jaunimą atsigręžti į tautos šaknis, puoselėti tradicinę kultūrą, išsaugoti tautinę ir pilietinę tapatybę, lemiančią individualios savimonės raidą. Tyrimu siekta atskleisti etninės kultūros - tautinio sąmoningumo formavimosi veiksnio - ugdymo(si) ypatumus ir perspektyvas. Tyrimo metodai buvo valstybės dokumentų analizė, pedagoginės patirties, anketinės apklausos duomenų apibendrinimas. Apibendrinant rezultatus nurodomos svarbiausios kryptys, kaip ugdyti etninę kultūrą. Pirmiausia, etninės kultūros ugdymo tikslai turėtų būti siejami su vertybinių nuostatų, gamtosaugos įgūdžių formavimu. Kadangi etninės kultūros ugdymo efektyvumas priklauso nuo to, kaip švietimo sistemoje sprendžiamos kultūros paveldo perėmimo, vertinimo ir tęstinumo problemos, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo institucijose tautinį ugdymą reikėtų laikyti sudedamąja mokymo dalimi. Be to, bendrojo lavinimo mokyklose etninė kultūra turėtų būti integruota į kitus mokomuosius dalykus. Nurodomi konkretūs būdai, kaip galima padėti mokiniams pažinti ir puoselėti kultūros paveldą.

ENThe formation of national consciousness is getting an urgent problem of today for the purpose to intensify national identity in independent Lithuania. Appropriation and creative continuation of ethnic culture help to solve this Problem in school. Upbringing of ethnical culture is laid in the concentric stages by integration of its content into the school subjects, by teaching of its basis in the separate subject, and by stimulation of the extracurricular activity. The article explains the peculiarities and the perspectives of ethnical culture education-the factor of formation of national consciousness. The methods of the research base themselves on educational experience and the analysis and synthesis of the data of the sociological questioning. The presented conclusions arc orientated to efficiency of education. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17057
Updated:
2018-12-17 10:52:54
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: