Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste
Alternative Title:
Vocational consulting and guidance in contemporary vocational training context
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 18, p. 106-120
Keywords:
LT
Profesija; Profesinis konsultavimas; Profesinis orientavimas; Poreikio kaita..
EN
Vocational consulting; Vocational orientation; Changes of requirements..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos profesinio konsultavimo ir orientavimo problemos Lietuvoje transformacijų laikotarpiu. Siekiant tyrimo tikslų, atlikta literatūros šaltinių ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, pedagoginio proceso ir profesinės praktikos stebėjimas ir vertinimas, pokalbiai su ekspertais (mokytojais, darbdaviais, tėvais, profesinių mokyklų moksleiviais). Buvo tirtas regioninis profesinio mokymo centras, kurio pagrindinė veikla yra profesinis mokymas pagal registruotas studijų ir mokymo programas ir atlikta apskrityje esančių prekybos ir gamybos įmonių vadovų ir atsakingų darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo 45 prekybos įmonių vadovai bei atsakingi darbuotojai ir 40 maisto ruošimo įmonių vadovų. Apibendrinant atliktą tyrimą, daroma išvada, kad Lietuvos ir užsienio mokslininkų pagrįstos profesinio orientavimo teorijos bei Lietuvoje sukurti profesinio konsultavimo ir orientavimo (Jovaiša, Bitinas, Laužackas, Šernas, Kregždė, Beresnevičienė) sistemos pagrindai tebėra veiksmingi ir aktualūs vykstant intensyviai ir globaliai kaitai. Profesinis konsultavimas tampa prioritetine sritimi. Darbdavių, pedagogų ir mokinių apklausų duomenys rodo, kad, be profesinių gebėjimų, kiekvienai profesijai reikalingi asmeniniai, socialiniai ir mokymosi gebėjimai. Remiantis gautais rezultatais, daroma prielaida, kad profesinis mokinių orientavimas ir rengimas karjerai vidurinėse mokyklose nėra efektyvus ir pakankamas. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima didinti profesinio rengimo ir darbo rinkos poreikių atitiktį.

ENThe article examines the problems of professional consulting and orientation in Lithuania during the transitional period. In order to reach the objectives of the study, the analysis of literature sources and documents, a questionnaire survey, monitoring and evaluation of the pedagogical process and professional practice and interviews with experts (teachers, employers, parents, vocational school students) were performed. The regional vocational training center, whose main activities are vocational training according to registered studies and training programmes was studied and the survey of heads and responsible employees of trade and production companies, existing in the area, was performed. 45 heads and responsible employees of trade companies and 40 heads of food processing companies participated in the survey. When summarizing the performed study, the conclusion was made that the professional orientation theories, substantiated by Lithuanian and foreign scientists and the basics of the systems of professional consulting and orientation, developed in Lithuania (Jovaiša, Bitinas, Laužackas, Šernas, Kregždė, Beresnevičienė) are still relevant and efficient for the intensive global development. Professional consulting becomes a priority area. The data of surveys of employees, pedagogues and students show that, apart from professional abilities, personal, social, and learning skills are needed for each profession. Referring to the obtained results, the assumption is made that the professional orientation of students and their preparation for a career is not sufficient and efficient at secondary schools. The article provides recommendations regarding improvement of correspondence of the professional training and the labour market needs.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16221
Updated:
2018-12-17 12:01:21
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: