Tapatybė ir laisvė : trys intelektualiniai portretai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai
Editors:
Jonušys, Laimonas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2005.
Pages:
221 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Alfredo Ericho Senno įžanginis žodis — Pratarmė — Padėka — Įvadas — Tarp tapatybės ir laisvės: Dvidešimto amžiaus Lietuvos nacionalizmo bruožai — Vytautas Kavolis: Liberalizmas, nacionalizmas ir civilizacijų polilogas — Aleksandras Štromas: Liberalus nacionalizmas ir kitamanystės politika — Tomas Venclova: Etinis universalizmas ir Kito atradimas — Bibliografija — Rodyklė.
Reviews:
  • Recenzija angliškam leidimui leidinyje Comparative Civilizations Review. 2004, vol. 50
  • Recenzija leidinyje Slavonic and East European review. 2004, vol. 82, no. 4, p. 971-973
  • Recenzija leidinyje Journal of Baltic studies. 2003, vol. 34, no. 4, p. 478-480
  • Recenzija angliškam leidimui leidinyje Studies in East European thought. 2003, Vol. 55, p. 261-264
Other Editions:
Identity and freedom: mapping nationalism and social criticism in twentieth-century Lithuania / Leonidas Donskis. London : Routledge, 2002. xiv, 178 p
Summary / Abstract:

LTŠi monografija skirta trijų garsių lietuvių išeivijos mąstytojų – Vytauto Kavolio, Aleksandro Štromo ir Tomo Venclovos – intelektualinių ir moralinių biografijų studijoms. Visi jie gerai žinomi savo rato žmonėms ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Vytautas Kavolis reikšmingai prisidėjo prie dailės sociologijos, kultūros sociologijos ir civilizacijų analizės plėtojimo. Jo darbai iš kultūros sociologijos ir civilizacijų teorijos laikomi vienais iš pačių originaliausių JAV ir Vakarų Europoje. V. Kavolio darbai iš dailės sociologijos padėjo išugdyti ištisą menotyrininkų generaciją Švedijoje, o jo studijos apie socialinę patologiją ir blogio modelius susilaukė didelio dėmesio visoje Europoje. Garsus disidentas ir žmogaus teisių gynėjas Aleksandras Štromas yra tarptautiniu mastu žinomas kaip vienas iš labai nedaugelio politologų, išpranašavusių Sovietų Sąjungos ir komunizmo tarptautinės sistemos žlugimą. Tomas Venclova – disidentas, poetas ir literatūros tyrinėtojas, ypač artimas rusų ir Vidurio Europos humanistikai bei socialinės kritikos tradicijai, sykiu suvaidinęs iškilų vaidmenį atveriant lietuvių istorines traumas, tapatybės problemas ir politines bei moralines dilemas. Iki šios knygos pasirodymo niekas nemėgino įvesti trijų iškilių lietuvių išeivijos mąstytojų į Rytų Vidurio Europos idėjų istorijos kontekstą. Šioje knygos intelektualinės ir moralinės biografijos yra derinamas su socialine teorija bei kritika, o vakarietiškos nacionalizmo interpretacijos remiasi lietuviškos medžiagos analize ir pirmaeiliais tyrinėjamų autorių šaltiniais. [Iš leidinio]

ENThis monograph aims at intellectual and moral studies of biographies of three renowned Lithuanian emigrant thinkers – Vytautas Kavolis, Aleksandras Štromas and Tomas Venclova. They are all well-know to people of their circle not only nationally but also internationally. Vytautas Kavolis greatly contributed to development of art sociology, culture sociology and civilisation analysis. His works in culture sociology and civilisation theory are deemed as ones of the most original in the USA and Western Europe. Kavolis’ works in art sociology helped to raise a whole generation of art critics in Sweden and his studies in social pathology and models of evil received much attention all over Europe. The renowned dissident and a human rights defender Aleksandras Štromas is internationally known as one of very few political scientists having prophesied the collapse of the Soviet Union and the international Communism. Tomas Venclova is a dissident, poet and literary critic close to Russian and Central European humanism and social criticism traditions having once played a noble role of opening the historical traumas of Lithuanians, identity problems and political and moral dilemmas. Before this book was published, no one ever tried to introduce the three known Lithuanian emigrant thinkers into the context of history of ideas of Eastern and Central Europe. In the book intellectual and moral biographies are combined with social theory and criticism while Western nationalism interpretations are based on analysis of the Lithuanian materials and primary sources of the authors in question.

ISBN:
9955601493; 0415270863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3030
Updated:
2023-09-20 19:48:59
Metrics:
Views: 107
Export: