Poetinė pažinimo kalba Vytauto Kavolio sociologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poetinė pažinimo kalba Vytauto Kavolio sociologijoje
Alternative Title:
Poetical Language of Cognition in the Sociology of Vytautas Kavolis
In the Journal:
Colloquia. 2005, 15, p. 40-68. Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia
Keywords:
LT
Kultūros teorija; Kultūros interpretacija; Simbolinės struktūros; Naratyvumas; Metaforos.
EN
Kavolis; Culture theory; Culture interpretation; Symbolic structures; Narrativity; Metaphor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Vytauto Kavolio pažinimo kalbos, kuri čia apibendrintai vadinama naracine sociologijos poetika, ypatumai. Pažinimo kalba apibrėžiama kaip sudėtinė Kavolio metodologinių principų, perteikimo būdų skirtingos paskirties tekstuose, savitų stilistinių bruožų visuma. Kompleksiški Kavolio pažinimo principai, kaip teigiama straipsnyje, iš dalies atliepia diskursyvius metodologinius pastarųjų dešimtmečių pokyčius, susijusius su lingvistiniais ir retoriniais socialinio teksto interpretacijos aspektais. Straipsnyje įrodinėjama, kad Vytautas Kavolis įvairiuose sociologiniuose savo tekstuose mėgina derinti mažiausiai keturis uždavinius: 1) suprasti simbolines reikšmes, atskleidžiančias komunikacinį žmonių patyrimą ir interpretacinius jų gebėjimus; 2) atsižvelgti į tarpdalykinius ir lyginamuosius analizės bruožus; 3) reflektyviai svarstyti savimonės identiteto, autobiografinio, egzistencinio patyrimo detales, kurios savo ruožtu padeda aprašyti procesinius socialinio gyvenimo struktūrizacijos veiksnius; 4) jungti racionalaus mokslinio aiškinimo ir sociologinės vaizduotės, intuityvių meninių įžvalgų dėmenis, kurti kultūros sociologijos formą, derinančią mokslinio ir meninio pažinimo galimybes. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the peculiarities of the language of cognition of Vytautas Kavolis, which is generally herein referred to as narrative poetics of sociology. The language of cognition is defined as a complex entirety of methodological principles of Kavolis, ways of expression in texts of difference purpose, peculiar stylistic attributes. Complex principles of cognition of Kavolis, as the article suggests, partially echoes discursive methodological changes of the last decades, related to the linguistic and rhetorical aspects of interpretation of a social text. The article argues that in his diverse sociological texts Vytautas Kavolis attempts at combining at least four goals: 1) understand symbolical meanings revealing communicative human experience and interpretative abilities; 2) take into consideration interdisciplinary and comparative features of analysis; 3) respectively consider the details of identity of consciousness, of autobiographical and existential experience, which, in their turn, help in describing the procedural factors of structuring of social life; 4) integrate the components of the rational scientific explanation and sociological idea, intuitive artistic insights, create the form of cultural sociology, combining the possibilities of scientific and artistic cognition.

ISBN:
9955698098
ISSN:
1822-3737
Related Publications:
  • Tapatybė ir laisvė : trys intelektualiniai portretai / Leonidas Donskis ; iš anglų kalbos vertė Laimonas Jonušys. Vilnius : Versus aureus, 2005. 221 p.
  • Vytauto Kavolio kultūros filosofija / Arūnas Sverdiolas. Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos / sudarytojai Rita Kavolienė ir Darius Kuolys. Vilnius: Baltos lankos, 2000. P. 51-93.
  • Žadinti kitų kūrybiškumą : Vytauto Kavolio 75-ąjį gimtadienį minint / Algimantas Valantiejus. Kultūros barai. 2005, Nr. 10, p. 63-68.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4624
Updated:
2018-12-17 11:38:48
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: