Kunigo Juozo Laukaičio "Mažojo katekizmo vaikeliams" religijos terminų norminimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigo Juozo Laukaičio "Mažojo katekizmo vaikeliams" religijos terminų norminimas
Alternative Title:
Standardising religious terms in pastor Juozas Laukaitis's "Catechism minor for children"
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2009, 82, p. 59-76
Keywords:
LT
Juozas Laukaitis; Kalbininkai; Lietuvių bažnytinė kalba.
EN
Linguists; Lithuanian church language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kunigo Juozo Laukaičio kalbinė ir visuomeninė veikla, pagrindinis dėmesys skiriamas jo išleisto „Mažojo katekizmo vaikeliams“ trijų leidimų (1904, 1907, 1914) religijos terminijai ir jos kitimui; siekiama nustatyti, kokiais principais ir norminimo kriterijais jo vadovautasi norminant religijos terminus, įvertinti katekizmų religijos terminų taisymus bendrinės lietuvių kalbos atžvilgiu. Iš trijų katekizmo leidimų surinkta 600 skirtingų vienažodžių ir sudėtinių religijos terminų, jų sinonimų ir variantų. J. Laukaitis mėgino laikytis svetimybių keitimo savais žodžiais principo, kalbos gryninimo tradicijos, ypač gvildenamos to meto spaudoje. Religijos terminų sinonimiją, daugeliu atvejų įvairiakilmę, t. y. lietuviškos ir nelietuviškos kilmės, galima laikyti pagrįsta, mat taip buvo siekiama gryninti arba šalinti svetimos kilmės terminus ir vartoti lietuviškus. Visuose katekizmo leidimuose vartojama grynai lietuviškų religijos terminų: Dievas, dvasia, velnias ir kt., taip pat svetimybių, kurioms tuo metu nebuvo rasta atitikmenų arba galbūt neįžvelgtas svetimumas: almužna, aniolas, arkaniolas, čysčius, čystata, dūšia, grabas, griešnas, karunka, pakūta, šliūbas ir kt. Daug terminų vartojama sinonimiškai: auka – apiera, išpažintis – spaviednis, nusidėjimas arba nuodėmė – griekas, bausmė – kora, malonė – mylista, mirtis – smertis, paslaptis – tajemnyčia, pragaras – pekla ir kt., paprastai teikiant pirmenybę lietuviškam religijos terminui. Katekizmo leidimuose gausu rašybos ir sintaksinių variantų, kurie liudija, kad religijos terminija dar tebebuvo tvarkoma.

ENThe article discusses linguistic and social activities of priest Juozas Laukaitis. Attention is paid to three editions (1904, 1907, 1914) of “Mažasis katekizmas vaikeliams” published by Laukaitis, its changes and religious terminology; it is intended to determine the principles and criteria which were followed in order to standardize the terminology of religion and evaluate the corrections applied to it in catechisms with regard to the common Lithuanian language. 600 different one-word and complex terms of religion, their synonyms and variants were collected from three editions of the catechism. Laukaitis tried to change barbarisms into own words and follow a tradition of language purification which was especially analysed in the media at that time. The synonymy of the religion terms which is multiorigin in many cases, i.e.: Lithuanian and non-Lithuanian, may be treated as reasoned because in this way it was intended to purify and eliminate the terms of a foreign origin and use Lithuanian ones. In all editions of the catechism, there were some purely Lithuanian religious terms used: Dievas, dvasia, velnias and etc. Also, there were barbarisms which had no equivalents at that time or may be that the foreignness was not distinguished: almužna, aniolas, arkaniolas, čysčius, čystata, dūšia, grabas, griešnas, karunka, pakūta, šliūbas and etc. Many terms were used as synonyms: auka – apiera, išpažintis – spaviednis, nusidėjimas or nuodėmė – griekas, bausmė – kora, malonė – mylista, mirtis – smertis, paslaptis – tajemnyčia, pragaras – pekla and etc. but usually the priority was given to Lithuanian ones. In the editions of the catechism, there were many writing and syntactic variants which revealed that the terminology of religion was still on the process of standardization.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28093
Updated:
2018-12-17 12:39:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: