Nelietuviški XIX a. galo - XX a. pradžios katalikų katekizmų terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nelietuviški XIX a. galo - XX a. pradžios katalikų katekizmų terminai
Alternative Title:
Non-Lithuanian Terms of Catholic Catechisms of the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century
In the Journal:
Terminologija. 2005, 12, p. 42-66
Keywords:
LT
19 amžius; Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTLietuviška krikščionybės terminija tarp kitų lietuviškų terminijų yra viena iš seniausių – tai senieji skoliniai, į lietuvių kalbą atėję dar prieš oficialųjį krikštą – X–XII amžiuje. Šiame straipsnyje aptariami XIX a. galo – XX a. pradžios katalikų katekizmuose vartojami nelietuviškos kilmės vienažodžiai religijos terminai. Iš keturių XIX a. gale – XX a. pradžioje išleistų katalikų katekizmų Moksłas Rimo Kataliku (1879), Trumpasis Kun. Filochowskio katekizmas. Vaiszganto verstas. (1901), Katakizmai katalikiszki. Visureikalingiausi dėl vaikų ir žmonių praszcziokų su Lementoriu ir Ministranturu (1903) ir kunigo Kazimiero Paltaroko Tikybos mokslo (Šv. Istorijos ir Katekizmo) (1916) surinkti 1158 vienažodžiai religijos terminai ir jų variantai, tačiau dalis terminų sutapo, todėl iš viso susidaro 613 skirtingų religijos terminų ir 125 jų variantai. Nelietuviškais, t. y. svetimos kilmės religijos terminais laikomi vadinamieji tarptautiniai žodžiai (34 terminai), svetimybės (71 terminas) ir senieji skoliniai (36 terminai). XIX a. pabaiga – XX a. pradžia – spartus bendrinės kalbos kūrimosi laikotarpis. Nors religijos terminija tuomet buvo nusistovėjusi, bet ji buvo užteršta svetimybių, t. y. buvo negryna. Nuo XX a. pradžios religijos terminija buvo imta tvarkyti – atsisakyta svetimybių, vartoti palikti tarptautiniai terminai ir senieji skoliniai. Kunigo K. Paltaroko Tikybos moksle net 82,2 % terminų yra grynai lietuviški. Be to, atsisakyta 1879–1903 metais išleistuose katekizmuose vartotų svetimybių. Po vyskupo K. Paltaroko lietuvių katalikų katekizmų terminija iš esmės mažai kito. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Svetimybės; Skoliniai; Religijos terminai.

ENThe Lithuanian Christian terminology among other Lithuanian terms is one of the oldest. These are old loanwords which arrived to the Lithuanian language before the official baptising – in the 10-12th centuries. The article discusses non-Lithuanian single-word terms of Catholic catechisms of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Of four Catholic catechisms published at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century Moksłas Rimo Kataliku (1879), Trumpasis Kun. Filochowskio katekizmas. Vaiszganto verstas. (1901), Katakizmai katalikiszki. Visureikalingiausi dėl vaikų ir žmonių praszcziokų su Lementoriu ir Ministranturu (1903) and the priest Kazimieras Paltarokas’ Tikybos mokslo (Šv. Istorijos ir Katekizmo) (1916) contained 1,158 single-word religious terms and variants thereof but some terms coincided, which is why the total number is 613 different religious terms and 125 variants thereof. Non-Lithuanian, i.e. religious terms of foreign origin are the so called international words (34 terms), loanwords (71 terms) and old loanwords (36 terms). The end of the 19th century and the beginning of the 20th century is a period of rapid development of the standard language. Though religious terms were established, they were contaminated with loanwords, i.e. were not pure. From the beginning of the 20th century standardisation of religious terms was started – loanwords were eliminated and international terms and old loanwords were kept. In Tikybos Mokslas by priest Paltarokas as many as 82.2% of terms are purely Lithuanian. Moreover, loanwords used in catechisms published in 1879-1903 were eliminated. After Bishop Paltarokas the terms of the Lithuanian Catholic catechisms changed little.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1387
Updated:
2018-12-17 11:34:13
Metrics:
Views: 63    Downloads: 9
Export: