Антропонимы балтийского происхождения в верховъях реки Вилии (Нерис)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Антропонимы балтийского происхождения в верховъях реки Вилии (Нерис)
Alternative Title:
  • Baltiškos kilmės asmenvardžiai Neries (Vilijos) aukštupyje
  • Personal names of the Baltic origin in the upper reaches of the River Neris (Vilija)
In the Book:
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Etnografija / Ethnography; Leksikografija / Lexicography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis kalbotyros, archeologijos, istorijos, etnografijos duomenimis, kompleksiškai ištirtas Neries (Vilijos) upės aukštupys, esantis Gudijos (Baltarusijos) centrinėje dalyje. Ten rastuose XVII-XX a. įvairiuose dokumentuose užfiksuotuose asmenvardžiuose gausu baltiškų (tiksliau sakant, lietuviškų) lyčių: aplietuvintų senųjų dvikamienių asmenvardžių (pvz.: Downar < lie. Daunoras < Daūg-noras), lietuviškų priesagų: -ейка (< lie. -aka, pvz.: Аусейка), -ель (< lie. -dis, -ėlis, pvz.: Гойгель), -улъ (< lie. -ulis, pvz.: Бабуль), -ук/-юк (< lie. -(i)ukas, pvz.: Лашук, Радзюк), -ун (< lie. -Unas, pvz.: Дригун), -уць (< lie. -utis, pvz.: Кукуцъ) ir t. t. Archeologijos, istorijos, etnografijos duomenys irgi rodo, kad iki I tūkstantmečio po Kr. antrosios pusės šiose vietose homogeniškai (tiesa, geležies amžiuje, išskyrus Cnos ir Pronios upių aukštupius, kiek sporadiškai) gyveno baltai (turbūt lietuviai). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apeliatyvas; Asmenvardis; Baltiška kilmė; Dialektologija; Dvikamienis asmenvardis; Etnografija; Gudija (Baltarusija); Leksikografija; Neris (Vilija); Priesaga; Substratas; Toponimai; Šaknis; Appellative; Baltic origin; Dialectology; Ethnography; Gudia (Belarus); Lexicography; Lithuanian; Neris (Vilija); Personal name; Root; Substratum; Suffix; Toponymy; Two-stemmed personal name.

ENArticle provides a comprehensive analysis of personal proper names from the upper reaches of the River Neris (Vilija) of the central part of Gudija (Belarus) in terms of linguistic, archeological, historical and ethnographic data. The analysed proper names were collected from various documents of the 17th-20th centuries. It was established that these names have retained many Baltic, or more precisely, Lithuanian, elements: lithuanised old two-stemmed personal names, e. g. Downar < Lith. Daunoras < Daugnoras), Lithuanian suffixes: -ейка (< Lith. -eika, e. g. Аусейка), -ель (< Lith. -elis, -ėlis, e. g. Гойгель), -уль (< Lith. -ulis, е. g. Бабуль), -ук/-юк (< Lith. -U)ukas, е. g. Лашук, Радзюк), -ун (< Lith. -ūnas, е. g. Дригун), -уць (< Lith. -utis, е. g. Кукуць) etc. Archeological, historical and ethnographic data also suggest that up to the second half of the first millenium AD this region was homogeneously populated by the Baits, or most probably Lithuanians, the only exception being the upper reaches of Rivers Cna and Pronya where the Baltic tribes lived sporadically during the Iron Age. [From the publication]

ISBN:
9786094110122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19933
Updated:
2016-05-25 16:23:27
Metrics:
Views: 30
Export: