Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie
Publication Data:
Poznań : Katedra Skandynawistyki i Baltologii, 2003.
Pages:
199 p
Series:
Poznańskie studia bałtystyczne; 2
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
1. Wstęp — 1.1. Definicja kontaktu językowego — 1.2. Charakterystyka regionu Suwalszczyzny — 1.3. Historia badań i literatura — 1.4. Zasady transkrypcji — 2. Historia regionu a powstanie i rozwój kontaktów językowych — 2.1. Jaćwież (Sudowia). Problem substratu — 2.2. Wielkie Księstwo Litewskie i jego piętno. Faza osadnictwa litcwsko-białoruskiego. Osadnictwo polskie. Mazurzy i Mazowszanie. Zaraza 1708–1711 roku i zmiana stosunków językowych w XVIII wieku — 2.3. Okres zaborów — 2.4. Wiek XX. Odrodzenie się państwowości Polski i Litwy i podział Suwalszczyzny. Dwudziestolecie międzywojenne. Konsekwencje II wojny światowej dla etnoprofilu Suwalszczyzny. Okres 1956–1989. Sytuacja po 1989 roku — 3. Synchroniczne polsko-litewskie kontakty językowe — 3.1. Sytuacja etnolingwistyczna i zróżnicowanie gwarowe regionu — 3.2. Etnoprofil obszaru polsko-litewskich kontaktów językowych — 3.3. Sytuacja socjolingwistyczna języków kontaktów — 3.4. Polityka językowa — 4. Kontakty językowe w aspekcie diachronicznym w świetle niektórych dyscyplin językoznawstwa — 4.1. Procesy integracji językowej Suwalszczyzny w ramach wspólnoty komunikatywnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wspólnoty komunikatywne i ich rola w integracji językowej. Okres dominacji języka ruskiego (białoruskiego). Okres dominacji języka polskiego — 4.2. Wpływ języków kancelaryjnych na nazwy miejscowe i hydronimy Suwalszczyzny. Transpozycje fonetyczne. Transpozycje fleksyjne. Transpozycje morfologiczne. Etymologia ludowa. Nazwy tłumaczone— 4.3. Wpływ języków kancelaryjnych na antroponimię Suwalszczyzny. Nazwiska o litewskiej bazie słowotwórczej. Nazwiska o litewskich przyrostkach. Nazwiska zawodowe. Nazwiska o słowiańskiej bazie słowotwórczej. Nazwiska tłumaczone. Formy ludowe imion w antroponimi. Wnioskowanie na podstawie imion chrzestnych i patronimików — 5. Wpływ języka polskiego na litewski w strukturach wewnętrznych — 5.1. Polskie wpływy leksykalne w litewskiej gwarze Dzuków. Kryteria rozróżniania pożyczek słowiańskich. Charakterystyka typów zapożyczeń. Zapożyczenia słownikowe. Charakterystyka pożyczek najnowszych — 5.2. Polskie wpływy fonetyczne w gwarach litewskich. Dystrybucja nowych fonemów — 5.3. Wpływy w morfologii i składni gwar litewskich. Rzeczownik. Przymiotnik. Derywaty afiksalne. Czasownik. Składnia zdaniowa — 6. Wpływ substratu litewskiego na gwary polskie Suwalszczyzny — 6.1. Słownictwo. Charakterystyka typów zapożyczeń. Zapożyczenia w poszczególnych kategoriach gramatycznych — 6.2. Fonetyka. Wokalizm. Konsonatyzm — 6.3. Morfologia i składnia. Słowotwórstwo. Składnia zdaniowa — 7. Uwagi końcowe — Bibliografia — Spis skrótów nazw miejscowości i używanych abrewiacji — Indeks wyrazów — Indeks nazw miejscowych — Indeks nazw osobowych – Mapa.
Keywords:
LT
Fonologija; Gretinamoji lingvistika; Kalbos dalys; Kalbos kultūra; Kalbų kontaktai; Lenkų kalba; Suvalkai.
EN
Comparative linguistics; Ithuanian language; Language contact; Language contacts; Language culture; Parts of speech; Phonology; Polish language; Suwalki.
Reviews:
Recenzija leidinyje Almanach Sejneński. 2004, Nr. 3, p. 513-516
ISBN:
8323213526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38109
Updated:
2017-05-10 16:33:11
Metrics:
Views: 16
Export: