The Incentive of entrepreneurship as the force of country’s economic development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Incentive of entrepreneurship as the force of country’s economic development
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 179-188
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami verslo skatinimo, kaip ekonomikos vystymosi veiksnio, aspektai. Pastebima, kad analizuojant ekonomines problemas labai dažnai verslumo sąvoka susiejama su ekonominės pažangos koncepcija. Ryšį tarp verslumo ir šalies ekonomikos pažangos galima paaiškinti tuom, kad verslumas gali paspartinti inovacinius procesus, kurie įvardinami, kaip ekonominio augimo veiksniai. Sudarius palankias sąlygas verslo įmonių plėtrai, didele dalimi gali būti sumažintas nedarbo lygis, nes nemaža dalis žmonių gali nuspręsti įgyvendinti verslo idėjas ir imtis savarankiškos veiklos. Tokiu būdu galima sumažinti jaunų ir perspektyvių žmonių emigracijos lygį. Taip pat pastebima, kad kiekvienos šalies ekonomikos pažanga apspręsta kvalifikuota darbo jėga, tad verslumo skatinimas taip pat yra efektyvi priemonė protų nutekėjimo problemai mažinti. Visi išskirti aspektai patvirtina verslumo svarbą siekiant geresnių ekonominės veiklos rezultatų. Apibrėžtas straipsnio tyrimo objektas – verslo skatinimas, kaip ekonomikos vystymosi veiksnys. Tyrimo tikslas – išnagrinėti verslo skatinimą, kaip ekonomikos vystymosi veiksnį. Tyrimo metu pradžioje aptariami esminiai ekonominio augimo ir ekonominio vystymosi skirtumai, po to atskleidžiama verslumo įtaka ekonomikos vystymuisi ir nagrinėjamos verslo sąlygos Lietuvoje. Tyrimo metu taikytos mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizės, loginės dedukcijos metodas ir statistinė analizė.Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Ekonominis vystymasis; Ekonominė pažanga; Entrepreneurship; Economic development; Economic progress; Lithuania.

ENAnalyzing economic problems very often the term of entrepreneurship is coupled with the concept of economic progress. Such relationship between entrepreneurship and advancement of the country’s economy can be reasonably explained. The entrepreneurship can influence on the faster innovations processes which are assessed as the foundation or mover of every economy. If the conditions are suitable for the expansion of the entrepreneurial enterprises, the unemployment can be reduced by the considerable degree too, because the greater part of people can decide to implement business ideas and work independently. In such case, the level of emigration of young and promising people can be discontinued successfully. By the way, the progress of economy of every country is based on its qualified and skilled labour force, so entrepreneurship is useful trying to break the harmful and destructive brain drain processes. It all goes to show that entrepreneurship became very important tool for every government achieving good results in economic activity. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31134
Updated:
2018-12-17 13:02:10
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: