Įmonių konkuravimo strateginių sprendimų formavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių konkuravimo strateginių sprendimų formavimas: disertacija
Alternative Title:
Formulation of Strategic Competitive Solutions for Companies
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
150 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation of competitive strategic decisions Vilnius, 2007 24. : schem
Summary / Abstract:

LTVerslo subjektai turi greitai prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų ir efektyviau panaudoti turimą potencialą. Tai susiję su konkuravimo strateginių sprendimų formavimu, parinkimu. Konkuravimo strateginių sprendimų vertinimo ir parinkimo procesas prasideda nuo konkuravimo strateginių sprendimų aibės suformulavimo. Nuo to priklauso įmonės tinkamos konkuravimo strategijos parinkimas ir dėl to sukurti konkurenciniai pranašumai. Konkuravimo strateginių sprendimų aibės sudarymas – sudėtingas procesas: suformulavus nekokybiškus konkuravimo strateginius sprendimus, įmonės gali patirti nuostolius. Darbo tikslas – sukurti konkuravimo strateginių sprendimų formavimo modelį, leidžiantį kompleksiškai įvertinti išorinius ir vidinius įmonės konkuravimo veiksnius, nustatyti įmonės konkuravimo poziciją. Darbo tikslui įgyvendinti pasitelkta metodinė trianguliacija, apibrėžiama kaip skirtingų metodų, įvairių empirinės medžiagos formų taikymas duomenų analizei atlikti: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji, sisteminė analizė, sintezės metodai, giluminis interviu. Konkuravimo strateginių sprendimų formavimo modelio adaptyvumas verslo sektoriui patikrintas eksperimento būdu. Atliktų tyrimų pagrindu sukurtas originalus konkuravimo strateginių sprendimų formavimo modelis, kurį naudojant verslo subjektui sudaromos prielaidos suformuoti konkuravimo strateginių sprendimų aibę. Konkuravimo strateginių sprendimų formavimo analizė parodė, kad esminės šio proceso dalys yra strateginės analizės ir strategijos kūrimo etapai.

ENBusiness subjects must quickly adapt to changing environment conditions and utilize their own potential in more effective ways. This circumstance is related to formulation, selection of strategic competitive solutions. The process of evaluating and identifying strategic competitive solutions begins with formulation of strategic competitive solutions set. This step determines selection of competitive strategy appropriate for a company and subsequent creation of competitive advantages. Formulation of strategic competitive solutions is a complicated process: if unqualified strategic competitive solutions are formulated, companies can incur losses. The goal of the work – to create a model of formulating strategic competitive solutions allowing to evaluate external and internal factors of company's competition in a complex manner, to define company's competitive position. To achieve this purpose, the author used methodological triangulation, which is defined as application of different methods, various forms of empirical material for carrying out data analysis: analysis of scientific literature, comparative, systemic analysis, methods of synthesis, in-depth interview. Adaptability of the model of formulating strategic competitive solutions for business sector was tested by experiment. On the basis of performed research, the author defines an original model of formulating strategic competitive solutions, which enables business subjects to formulate a set of strategic competitive solutions. The analysis of how strategic competitive solutions are formulated indicated that the key parts of this process are the stages of strategic analysis and strategy creation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10596
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 66
Export: