Įmonių konkuravimo strategijų šaltinių atpažinimas ir įvertinimas Lietuvos rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių konkuravimo strategijų šaltinių atpažinimas ir įvertinimas Lietuvos rinkoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
196, X lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarant prielaidą, kad įmonės konkuravimo strategija yra konkuravimo procesas, yra problematiška ją analizuoti ir tyrinėti. Tai taptų lengviau sprendžiama problema, jei būtų galima atpažinti proceso, t.y. konkuravimo strategijų, šaltinius. Darbo objektas - pasirinktų tirti Lietuvos įmonių konkuravimo strategijų šaltiniai. Sąvoka šaltiniai darbe suprantama kaip veiksmų ir sąlygų, turinčių įtaką bei sąlygojančių įmonės konkuravimo procesą ir įmonių konkurencingumą, visuma. Tyrimo tikslas- remiantis šiuolaikinėmis verslo teorijomis bei empiriniais Lietuvos įmonių tyrimais, sukurti konkuravimo strategijų šaltinių modelį, kuriame būtų atpažinti konkuravimo strategijų šaltiniai ir sąlygos, įvertinančios bei paaiškinančios identifikuotų šaltinių svarbą įmonėse. Disertacijoje parengtas ir empiriškai patikrintas kokybiškai naujas konkuravimo strategijų šaltinių modelis, teikiantis ir praplečiantis galimybes Lietuvos įmonėms formuoti ir praktikoje pasitikrinti jų konkuravimo strategijas. Modelio taikymo kiekybinis plėtojimas Lietuvos ūkyje siūlomas kaip veiksminga šalies ūkio konkurencingumo didinimo priemonė. Tai ypač aktualu šalyje vykstant integracijos procesams. Konkuravimo strategijų šaltinių sampratos praplečia įmonių veikimo ribas, sumažina aplinkos neapibrėžtumo neigiamą poveikį verslui. Įmonių vadovai, atsižvelgdami į vidinių charakteristikų ar aplinkos sąlygų kitimo tendencijas, galėtų priimti optimalius verslo sprendimus. Be to, tyrimo rezultatai gali būti naudojami įmonių strateginio planavimo procese: analizuojant situaciją, vertinant vidinius privalumus, formuojant strategiją, pasirenkant konkuravimo strategijų šaltinius ir kt.

ENAssuming competitive strategy as a process of competition, analysis and research become hard tasks that might become easier having identified the sources of it (i.e. sources of competition). The subject of this work is a set of competition sources present in Lithuanian companies selected for the research. “Source” in this work is understood as a set of actions and conditions influencing competition processes and competitive abilities of a company. The objective of the research is to create a model of competition sources, based on contemporary business theories and empirical research of Lithuanian companies, which would involve recognising competition sources and conditions that determine and explain the importance of sources identified for selected companies. The thesis features and empirically tests a new quality model of competition sources which offers new possibilities for Lithuanian companies to test their competitive strategies in practice. Wider application of this model in the economy of Lithuania is suggested as an affective technique for boosting competitive abilities of our country. This is extremely important in face of integration processes that take part in Lithuania. Understanding the sources of competition expands boundaries of company activities and reduces negative influence of business uncertainty. Business managers could take optimal business decisions, if they were able to consider the tendencies of external changes and the developments of inner characteristics. In addition, results of the research might be used for strategic planning: analysing the situation, evaluating inner advantages, forming corporate strategy, choosing competition sources, etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10315
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 68
Export: