Lietuvos autoverslo įmonių požiūrio į ĮSA vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos autoverslo įmonių požiūrio į ĮSA vertinimas
Alternative Title:
Lithuania autobusiness attitudes towards CSR aassessment
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 294-300
Keywords:
LT
Autoverslu užsiimančios įmonės; įmonių socialinė atsakomybė.
EN
Autobusiness engaged in business; Autobusiness engaged in business.; Corporate social responsibility.
Summary / Abstract:

LTĮmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra neišvengiama šiandienos būtinybė. Tai bendrosios veiklos sąlygų užtikrinimas ilgalaikėje perspektyvoje. Įmonių socialinė atsakomybė laikoma esmine darnaus vystymosi sąlyga. Šiuo metu ĮSA populiarumas pasaulyje vis labiau auga, todėl labai svarbu ištirti Lietuvos verslininkų požiūrį į ĮSA plėtrą, jos poveikį įmonėms. Šiame straipsnyje pateiktas įmonių, užsiimančių autoverslu, požiūris į ĮSA. Tyrimas parodė, kad ĮSA plėtrą Lietuvoje stabdo tai, kad ji nedidina įmonės vertės. Daug apklaustųjų įmonių nežino, kas yra socialinė atsakomybė - šį terminą pirmą kartą išgirdo tyrimo metu. Tačiau nurodė, kad rūpinimasis aplinkos apsauga, darbuotojais ir suinteresuotųjų grupių interesais yra svarbūs įmonės veikloje. Darbuotojams labai svarbu, kad būtų nuolat gerinama darbo aplinka, skiriama daugiau dėmesio darbuotojų mokymams, tobulinimui ir sveikatos bei saugumo užtikrinimui. Įvertinus tyrime gautus rezultatus, galima teigti, kad Lietuvoje autoverslo įmonėse įmonių socialinės atsakomybės principai nėra plačiai taikomi. Svarbiausi sunkumai, su kuriais susiduria įmonės, siekdamos tapti socialiai atsakingomis, yra informacijos apie ĮSA principus ir naudą bei išteklių trūkumas. Daugiau kaip pusė apklaustųjų teigė, jog jų įmonė nėra įgyvendinusi jokių ĮSA programų. Tačiau įmonės, kurios vykdė socialiai atsakingas veiklas, įvardino, kad daugiausia dėmesio skyrė darbuotojų rūpinimuisi. Respondentai teigia, kad socialiai atsakingas veiklas labiausiai skatintų tokie veiksniai kaip įmonės konkurencinio pranašumo didėjimas, pagerėję įmonės finansiniai rezultatai bei didesnis darbuotojų lojalumas.

ENCorporate social responsibility is an inevitable need of today. This is the general operating conditions for ensuring the long term. Corporate social responsibility is considered an essential condition for sustainable development. At this time, the popularity of CSR over the world are increasingly growing, so it is important to investigate the Lithuanian business approach to CSR, its impact on businesses. This article provided by companies engaged in autobusiness approach to CSR. The study showed that inhibits the evolution of CSR in Lithuania is that it increases the value of the company. Many companies surveyed do not know what is the social responsibility - the deadline for the first time they heard during the investigation. However, in the care of the environment, employees and stakeholders in the interest of a valid enterprise. Employees is very important to continuously improve the working environment, a greater focus on staff training, development and health and security. The evaluation study of the results obtained, it can be said that Lithuania autobusiness companies on corporate social responsibility principles are not widely applied. Key challenges faced by the company to become more socially responsible, CSR is about the principles and benefits and lack of resources. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22366
Updated:
2018-12-17 12:31:40
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: