Rotunda, švabachas, fraktūra, antika ir kursyvas lietuviškuose XVI amžiaus spaudiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rotunda, švabachas, fraktūra, antika ir kursyvas lietuviškuose XVI amžiaus spaudiniuose
Alternative Title:
Rotunda, schwabacher, fraktur, Antigua and italics in Lithuanian publications of XVI c
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 249-286
Keywords:
LT
16 amžius; Knygos / Books; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama gotiškojo šrifto raida lietuviškuose XVI a. Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaudiniuose, nustatomi pagrindiniai raidos etapai. Lietuviškos knygos Mažojoje Lietuvoje spausdintos trimis gotiškojo stiliaus atmainos: rotunda, švabachu ir fraktūra. Rotunda – teksto išskiriamasis šriftas Hanso Weinreicho spaustuvėje spausdintame Martyno Mažvydo Katekizme (1547) ir Giesmėje Šv. Ambraziejaus (1549), bet pagrindinis jų šriftas – švabachas. Rotunda nuo XVI a. vidurio Karaliaučiuje – nykstanti gotiškojo šrifto atmaina. Pirmasis lietuviškas spaudinys, kuriame atsirado fraktūros, – Johanno Daubmanno spaustuvėje išleista Mažvydo Forma Chrikštymo (1559), tačiau jos ir Giesmių Chrikščioniškų (I, 1566) tekstinis šriftas – dar švabachas, o teksto išskiriamasis – fraktūra ir antikva. Senųjų lietuviškų knygų istorijoje 1570-ieji laikytini perėjimo nuo švabacho prie fraktūros metais. Mažvydo Giesmėse Chrikščioniškose (II, 1570) pagrindinis šriftas – jau fraktūra, teksto išskiriamasis – antikva (kai kur kursyvas) ir fraktūra. Fraktūra – pagrindinis šriftas Jurgio Osterbergerio spaustuvėje leistame Baltramiejaus Vilento Enchiridione ir Evangelijose bei Epistolose (1579), Jono Bretkūno Giesmėse Duchaunose, Kancionale ir Kolektose (1589) bei Postilėje (1591), Simono Vaišnoro Žemčiūgoje teologiškoje (1600). LDK katalikų knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmas (1595) ir Postilė (1599) - bei evangelikų reformatų leidiniai – Merkelio Petkevičiaus Katekizmas (1598) ir Morkūno Postilė (1600) – spausdintos švabachu. Teksto išskiriamasis šriftas - fraktūra ir antikva. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šriftai; Spauda; Knygos; Types; Printing; Books.

ENThe article analyzes evolution of gothic font in Lithuanian publications of XVI c. from Lithuania Minor and the Grand Lithuanian Duchy, it establishes the main stages of evolution. In Lithuania Minor, Lithuanian books were published in three varieties of gothic style: rotunda, schwabach, and fraktur. Rotunda – discursive text published at Hans Weinreich’s press used for Martynas Mažvydas “The Catechism” (Katekizmas) (1547) and “Psalm for St.Ambraziejus” (Giesme Sv. Ambraziejui (1549)), but their main font – schwabacher. Starting from the middle of XVI c., in Lithuanian Minor, rotunda became a disappearing variety of the gothic font. The first Lithuanian publication, where fraktur appeared was at Johann Daubmann’s press published Mazvydas’ “Baptism Form” (Forma Chrikstymo (1559)). In the history of ancient Lithuanian books, 1570 is considered to be the year when schwabach gave way to fraktur. Mažvydas’ “Christian Psalms” (Giesmes Chrikscioniskos (II, 1570)) main font was already fraktur, discursive text – Antigua (in some places italics) and fraktur. Fraktur is the main font in books published at Jurgis Osterberger’s press - Baltramiejus Vilentas’ Enchiridion and “Evangelies” (Evangelijos) as well as Epistolos (1579), Jonas Bretkūnas’ “Psalms in Heavens” (Giesmės Duchaunose), Kancional and Kolektos (1589) and Postilė (1591), Simonas Vaišnoras’ “Theological pearl” (Žemčiūga teologiška (1600)). Catholic books of GLD – Mikalojus Daukša’s “The Catechism” (Katekizmas (1595)) and Postilė (1599) – and publications of Reformats – Merkelis Petkevicius’ “The Catechism” (Katekizmas (1598)) and Morkunas’ Postilė (1600) – were published in schwabach. Discursive text fonts were fraktur and Antigua.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1950
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 158    Downloads: 20
Export: