Senieji Lietuvos spaudmenys : XVI-XVIII amžiaus faksimilės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI-XVIII amžiaus faksimilės
Alternative Title:
Old types (fonts) of the Grand Duchy oe Lithuania: facsimiles of 16th–18th centuries
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.
Pages:
474 p
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiami XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvių ir keleto pirmųjų spausdintų lietuviškų leidinių (Mažojoje Lietuvoje) šriftų (apie 200) pavyzdžiai. Valstybės reikšmingumas bei jos krikštas spartino Vakarų Europos kultūros skverbimąsi į Lietuvą, iš pradžių rankraštinių, o vėliau ir spausdintų — religinių, teisės, istorijos, mokslo bei kitų sričių — žinių ir patirties plitimą, skatino ir pasaulėžiūros bei tyrimų plėtrą Lietuvoje. Vien tik XVI-XVII a. LDK veikė apie 36 spaustuvės (bene pusė oficinų buvo dabartinės Lietuvos teritorijoje, net 15 - Vilniuje ir 14 - Gudijoje). Pranciškaus Skorinos spaustuvė buvo tarp pirmųjų Rytų Europoje. XVI a. LDK išėjo per 500, XVII a. - apie 5000 leidinių. Vien tik Vilniaus akademijos (universiteto) spaustuvė per savo gyvavimo metus (1575-1805) išleido apie 3500 leidinių (tarp jų - tik apie pusantro šimto lietuvių k.). Knygoje apžvelgiama bendrą šriftų raida, ją pailiustruojant būdingomis faksimilėmis, neretai prieštaringomis šriftų kaitos tendencijomis bei LDK spaudos paminklų pavyzdžiais. Spaudmenų (ir šriftų) faksimilės pateikiamos daugiausia chronologine tvarka, tik kai kur sugretinami to paties reikšmingesnio leidinio {Lietuvos Statuto, K. Sirvydo „Trikalbio žodyno“, M. Petkevičiaus „Lenkų ir lietuvių katekizmo“) skirtingų laidų šriftų ar antraštinių bei skyrių puslapių maketų pokyčiai. Kai kur dėmesys papildomai atkreipiamas į būdingas vinjetes, užsklandas, inicialus ar iliustracijas. Knygos sudarytojai išreiškia mintį, kad LDK senųjų spaudinių šriftų studijos yra sudėtinė Lietuvos kultūros tyrimų dalis, todėl reikalauja detalesnių, gilesnių tyrimų.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Spaudos istorija; Spaustuvės, spaudmenys; Šriftai; Tekstūra; Rotunda; Švabachas; Fraktūra; Antikva; The Grand Duchy of Lithuania; The history of printing; Printing houses, prints; Typefaces; Blackletter; Rotunda; Schwabacher; Fraktur; Antiqua.

ENThe book presents the examples of fonts (around 200) of publications printed in the presses of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 16th–18th c. and several first printed Lithuanian publications (Lithuania Minor). The significance of the state and its baptism accelerated the penetration of Western European culture to Lithuania, the spread of initially manuscript and later printed – religious, legal, historical, scientific, etc. – knowledge and experience, and promoted the development of worldview and research in Lithuania. In the 16th–17th c. there were about 36 presses in the GDL. The Press of Pranciškus Skorina was among first in Eastern Europe. Over 500 publications were published in the 16th c. and around 5 000 in the 17th c. in the GDL. Throughout its history (1575–1805) Vilnius Academy (University) Press published around 3 500 publications (including as few as 150 publications in Lithuanian). The book gives an overview of the general evolution of fonts illustrated by typical facsimiles, usually contradictory font change tendencies and GDL print monument examples. The facsimiles of types (and fonts) are mainly presented in a chronological order; in some cases the changes of fonts of different editions or paste-up title pages or chapter pages of the same significant publication (Lithuanian Statute, K. Sirvydas’ “Trikalbis žodynas” [Trilingual Dictionary], M. Petkevičius’ “Lenkų ir lietuvių katekizmas” [Polish-Lithuanian Catechism]) are compared. In some cases attention is drawn to typical colophons, tailpieces, initials or illustrations. Book compilers express an idea that the studies of the old GDL printing fonts are an integral part of the Lithuanian cultural research; therefore, it requires a more detailed and deeper study.

ISBN:
5420015404
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11645
Updated:
2022-03-09 10:15:46
Metrics:
Views: 57
Export: