Integruotas požiūris į vadybos modelius ekonominės transformacijos sąlygomis kultūrinių ir institucinių veiksnių aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas požiūris į vadybos modelius ekonominės transformacijos sąlygomis kultūrinių ir institucinių veiksnių aspektu: disertacija
Alternative Title:
Integrated Attitude towards Management Modules under Conditions of Economic Transformation from Aspect of Cultural and Institutional Factors
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
251 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Integrated approach to management models in the context of economic transformation: cultural and institutional perspectives Kaunas, 2004 38 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesas išryškina šalių ir jų organizacijų tarptautinio konkurencingumo svarbą. Perinamojo laikotarpio šalys (tarp jų ir Lietuva) siekia ne tik sukurti pagrindines rinkos institucijas, bet ir sudaryti prielaidas efektyviai veikiančių vadybinių modelių formavimuisi, kuris yra stipriai įtakojamas dinamiško institucinių bei kultūrinių veiksnių kaitos konteksto. Vadybinių modelių analizė lyginamosiose studijose remiasi dviem pagrindiniais požiūriais – kultūriniu ir instituciniu. Teoriškai pagrįstos kultūrinių ir institucinių požiūrių į vadybos modelius integravimo nebuvimas yra aktuali mokslinė problema. Tyrimo tikslas – pagrįsti ir atskleisti integruotą požiūrį, apjungiantį kultūrinius ir institucinius veiksnius, veikiančius transformacijas patiriančioje šalyje taip, kad gauta metodologinė sinergija įgalintų įžvelgti besiformuojančius vadybinius modelius bei jų ypatumus. Tyrimo metodologija remiasi trianguliacijos koncepcija, derinant deskriptyviąją (mokslinės literatūros ir dokumentų) analizę bei apklausas raštu, o kaip pagalbinį metodą vartojant kokybinį tyrimą – eksperimentinį vertinimą. Disertacijoje suformuluotas ir pagrįstas kultūrinių ir institucinių veiksnių integravimo vadybos modeliuose teorinis sprendimas (modelis) ekonominės trasnformacijos kontekste. Šio sukonstruoto teorinio sprendimo pagrindu atliktas tyrimas gali būti pakartotas bet kurioje kitoje ekonominę transformaciją patiriančioje šalyje, norinčioje pažinti savo nacionalinio vadybinio modelio transformacijas.

ENThe process of globalization highlights the importance of an international competitive ability of the countries and their organizations. The countries of transitory period (including Lithuania) seek not only to create the main market institutions, but also to create assumptions for the formation of effectively functioning management models. The formation of these models is strongly influenced by the dynamic context of the changes in institutional and cultural factors. The analysis of the management models in comparative studies is based on two main approaches – cultural and institutional. The absence of theoretically reasoned integration of cultural and institutional attitudes towards the management models is a topical scholar problem. The aim of the research is to reason and reveal an integrated attitude embracing cultural and institutional factors, which function in the countries experiencing transformations in such a way, that the received methodological synergy would enable to penetrate management models in formation and their peculiarities. The research methodology is based on a concept of triangulation by combining the description (of science literature and documents) analysis and interviews in writing, and a qualitative research - experimental evaluation - were used as a supporting method. A theoretical solution (model) for integrating cultural and institutional factors in the management models in the context of economic transformation is formulated and reasoned in the dissertation. The research performed on the basis of this constructed theoretical solution can be repeated in any other country experiencing economic transformation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10319
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 63
Export: