Vydūnas : trumpa biografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūnas: trumpa biografija
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
Pages:
63 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Vaikystės ir paauglystės metai — Darbas, studijos, kultūrinė veikla — Karo metu ir po karo — Kito karo ir pokario metai.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStudijoje pateikiama trumpa rašytojo, filosofo ir kultūros veikėjo Vydūno (1868-1953) biografija, išryškinami svarbiausieji jo kūrybinės ir visuomeninės veiklos momentai bei nuopelnai tautai. Vydūnas parodomas kaip lietuvybės gaivintojas ir palaikytojas Mažojoje Lietuvoje. Tokia lietuvybės stiprintojo misija nulėmė jo filosofijos bei grožinės kūrybos pobūdį. Tiek viena, tiek kita tarnavo kaip priemonės tautos dvasiniam atsparumui prieš prievartinį nutautinimą ugdyti. Tam buvo skirta ir kultūrinė Vydūno veikla, kurios principai artimi M. K. Gandhi politinės veiklos principams. Esminis jų bruožas – dvasinis pasipriešinimas prievartai. Teorinį tų principų pagrindimą Vydūnas, kaip ir M. K. Gandhi, rado senojoje indų filosofijoje, konkrečiai – vedantos sistemoje. Vydūno praktinės kultūrinės veiklos turinį sudaro darbas jo paties 1895 m. įkurtoje ir iki 1935 m. veikusioje Tilžės lietuvių giedotojų draugijoje, kuri daugelyje Rytų Prūsijos vietų rengė lietuviškus vaidinimus, koncertus ir dainų šventes. Buvo vaidinami paties Vydūno sukurti dramos kūriniai. Jų parašyta ir išleista per 40. Vydūno filosofija irgi buvo kuriama kaip tautos intelektinio ir dvasinio šviesinimo priemonė, padedanti žmogui dvasiškai tobulėti ir tvirtėti iš vidaus bei tapti neįveikiama tvirtove pavergimui. Dvasiškai stiprus žmogus – tautos išlikimo garantas. Pats Vydūnas asmeniškai rodė tokio stiprumo pavyzdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vydūnas - Vilhelmas Storostas (1868-1953); Life; Work; Public activity.

ENThe study presents a short biography of writer, philosopher, and cultural commentator Vydūnas (1868-1953), identifies the most important points in his creative works and social life and his contribution to the nation. Vydūnas is shown as a care taker and promoter of Lithuanian language in Lithuania Minor. This mission of promoting Lithuanian language has determined the nature of his philosophy and creative writing. Both of them served as means for cultivating nation’s spiritual resistance to violent de-nationalization. This goal was also at the forefront of Vydūnas’ cultural activities, whose principles were close to principles of M. K. Gandhi’s political activities. Its distinguishing feature – spiritual resistance to violence. Theoretical justification of those principles Vydūnas, similarly to M. K. Gandhi, found in ancient Indian philosophy, more specifically in Vedanta system. Vydūnas’ practical cultural engagement consisted of work in Tilze singers’ club, founded by him in 1895 and active until 1935. The club organized Lithuanian plays, concerts, and song festivals in many places throughout East Prussia. Members acted in drama plays written by Vydūnas himself. There were more than 40 published pieces of this kind. Vydūnas’ philosophy was also constructed as an instrument for enlightening nation’s intellect and spirit, helping an individual to excel spiritually and mature from inside and become an insurmountable block to enslavement. Spiritually strong individual is a precondition for the survival of a nation. Vydūnas personally demonstrated this strength.

ISBN:
9986638569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2346
Updated:
2020-11-16 18:14:38
Metrics:
Views: 147
Export: