Das Graberfeld von Oberhof – kulturelle Beziehungen und Kontakte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Graberfeld von Oberhof – kulturelle Beziehungen und Kontakte
Alternative Title:
Oberhofo (Aukštkiemių) kapinynas – kultūriniai ryšiai ir kontaktai
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 85-97
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTOberhofo kapinynas (dabar Aukštkiemiai, Klaipėdos r.) yra Baltijos jųros Lietuvos pajūryje. Jį nuo 1886 iki 1888 metų kasinėjo Otto Tischleris. 1894 kasinėjimus tęsė Alfredas Jentzschas, Heinrichas Kemkė ir Kretschmannas. Kasinėjimų plotą sudarė 4225 m², rasti 452 palaidojimai, datuojami nuo romėniškojo laikotarpio (III a. po Kr.) iki viduramžių (XII a. po Kr.). Oberhofas laikomas nuolat cituojamu Tišlerio Rytprūsių chronologinio skirstymo kapinynu. Išskyrus apžvalginius pranešimus ir iliustracijas bei pavienių objektų paminėjimą, medžiaga apie kapinyną niekada nebuvo skelbta. Į Karaliaučiaus Fizikos ir ekonomikos draugijos archeologinę saugyklą patekę radiniai karo metasi buvo išblaškyti. Šiuo metu didesnė išlikusios kolekcijos dalis saugoma Berlyno priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejuje. Likę dokumentai - kapų aprašymo aktai, iš dalies su brėžiniais, planų fragmentais ir įvairiais sąrašais. Rekonstrukcijai ypač svarbus vadinamasis Tischlerio lapelių katalogas, kurio fragmentai šiuo metu saugomi Varmijos ir Mozūrijos muziejuje Olštyne. Jis gana tiksliai atspindi anuometinę inventorizaciją. Daugiau informacijos apie Oberhofe rastus radinius pateikiama Herberto Jankuhno, Rudolfo Grenzo, Carlo Engelio, Bernhardo Salino, Carlo Axelo Mobergo ir Felixo Jakobsono moksliniuose palikimuose. Remiantis kai kuriais radiniais, straipsnyje bandoma rekonstruoti išorinius Oberhofo kapinyne palaidotų žmonių bendruomenės ryšius. Daroma išvada, kad bendruomenė, kurios nariai palaidoti Oberhofe, visais istoriniais laikotarpiais dalyvavo prekių mainuose ir buvo Baltijos jūros prekybinio tinklo dalis.Reikšminiai žodžiai: Oberhofo kapinynas; Rytprusiai; Kapas; Romėniškasis laikotarpis; Smeigtukai; Semba; Mozūrija; Vakarų baltai; Vikingai; Klasikinė segė žvaigždine kojele.

ENThe necropolis of Oberhoff (presently Aukštkiemiai, Klaipėda area.) is on the coast of the Baltic Sea on the territory of Lithuania. The necropolis, during the time period from 1886 to 1888 was excavated by Otto Tischler. In 1894 the excavations were continued by Alfred Jentzsch, Heinrich Kemke and Kretschmann. The area of excavations amounted to 4225 m², 452 burial sites were found, dated from the Roman period (3rd century A. D.) till the Middle Ages (12th century A. D.). Oberhoff is continuously cited by Tischler as a Prussian chronological classification necropolis. With the exception of the overview reports and illustrations as well as mentioning of individual objects, the materials on the necropolis have never been published. The findings, which were stored in the archeology vault of the association of physics and economics of Konigsberg were gone during the war. At present the greater part of the remaining collection is stored in the Museum of Prehistory and Early History in Berlin. The remaining documents are the acts of description of the graves, some with drawings, outline fragments and different lists. Tischler’s catalogue, the fragments of which at present are stored in the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn is especially important for the reconstruction since it rather accurately reflects the inventory of the times. More information on the findings in Oberhoff is presented in the researches by Herbert Jankuhn, Rudolf Grenz, Carl Engel, Bernhard Salin, Carl Axel Moberg and Felix Jakobson. Referring to certain findings, the article attempts to reconstruct the external community relations between the people, buried in the necropolis of Oberhoff. The conclusion is drawn that the community, whose members are buried in Oberhoff, in all the historical periods, participated in the trade of goods and was a part of the Baltic Sea trade network.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14701
Updated:
2018-12-17 11:52:58
Metrics:
Views: 55    Downloads: 11
Export: