Находки из ареалов куршей и скальвов в описи копий Центрального Римско-Германского Музея (г. Майнц)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Находки из ареалов куршей и скальвов в описи копий Центрального Римско-Германского Музея (г. Майнц)
Alternative Title:
Kuršių ir skalvių arealo radiniai Romėnų-Germanų Centrinio muziejaus (Maincas) kopijų aprašuose
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2009, t. 10, p. 65-83
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europoje egzistuoja muziejai, kurių fonduose saugoma amžių senumo informacija apie vakarų baltų archeologijos tyrimus ankstyvajame etape. Tai - Centrinis romėnų-germanų muziejus Maince (RGCM) Informacija apie Prusia-Museum (muziejus ,,Prūsija“) daiktų kopijų atsiradimą šiame muziejuje kol kas neaptikta. Galima spėti, kad kai kuriuos daiktus iš Rytų Prūsijos iš Fizikų ir ekonomistų draugijos provincijos muziejaus (būsimasis ,,Prussia“ muziejus) atgabeno jo direktorius Otto Tischleris. Matyt, Berlyne jie buvo apžiūrėti ir nukopijuoti RGCM darbuotojų. Pagal šalmo iš Dollkeimo kopiją galima spręsti apie Rytų Prūsijos radinių patekimą į RGCM: ši kopija apraše pažymėta viena pirmųjų. Kopija iki šiol saugoma minėtame muziejuje. Kopijų apraše nurodyta, kad Teodoras Blelis (Theodor Blell) padarė geležinę šalmo kopiją RGCM, ir, galbūt, Maince. Prierašai, papildantys informaciją apie šalmo kopiją, buvo įrašyti nežinomo autoriaus ranka A. Bezzenbergerio katalogo, išėjusio 1897 m., kopijų apraše. Greičiausiai, kuršių ir skalvių regiono daiktai galėjo patekti į meistrų-kopijuotojų iš RGCM rankas dar ,,Bezzenbergerio eroje“. RGCM kopijų kataloge pasisekė surasti 20 daiktų, kilusių iš dabartinės Vakarų Lietuvos ir iš Kaliningrado srities Nemano rajono. Reikia pažymėti, kad kopijoms buvo atrinkti labai vertingi daiktai iš buvusio Klaipėdos krašto, parodantys kuršių kultūros, kuri formavosi VI-VIII a. vietinio etnokultūrinio substrato bazėje, specifiką. Prie šios kultūros formavimosi prisidėjo ir kitos etninės grupės (V a.), matyti ir skandinaviška įtaka (VI a.).Reikšminiai žodžiai: Archeologijos mokslo istorija; Archeologiniai radiniai; Muziejai; Prūsija; History of archaeology; Archaeological findings; Museums; Prussia; Kuršiai; Sklaviai; Archeologinių radinių kopijos; Romėnų - germanų centrinis muziejus; Maincas; Curonians; Scalvians; Copies of archaeological artefacts; Roman-Germanic Central Museum; Mainz.

ENIn Western Europe there are museums, the funds of which keep the century–old information regarding the archeological researches of the early stage of Western Balts. It is the Roman–Germanic Central Museum (RGCM) in Mainz. Information on the origin of copies of some things in the Prussia–Museum (museum “Prussia”) currently is not detected. We may suppose that some things from East Prussia from the province museum of Physics and Economists Association (future museum Prussia) were delivered by its director Otto Tischler. Evidently these things were examined and copied in Berlin by the workers of the RGCM. As per copy of the Dollkeim helmet it is possible to judge about the come up of East Prussia findings to the RGCM: this copy in the inventory is marked as one of the first items. This copy is still preserved in the mentioned museum. In the inventory it is stated that Theodor Blell made an iron copy of the helmet for the RGCM and maybe in Mainz. Supplements updating the information on the copy of helmet were inserted by the unknown author by handwriting in the description of copies in Bezzenberger catalogue published in 1897. It is likely that things from Curonian and Scalovian regions came to hands of craftsmen-copiers from RGCM in the Bezzenberger era. In the copy catalogue of RGCM we succeeded to find 20 items deriving from the present Western Lithuania and Nemuno region of Kaliningrad sphere. It must be indicated that very precious things were selected for making copies from former Klaipėda region. These things showing the specificity of Curonian culture, which was formed in 6th-8th century in the local etnocultural substratum base. Other ethnic groups (5th century) also contributed to the formation of this culture, Scandinavian influence is also noticed.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21771
Updated:
2018-12-20 23:20:46
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: