Coaching as a tool to develop employees career

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Coaching as a tool to develop employees career
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 444-450
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pademonstruoti ugdomąjį konsultavimą kaip vieną iš organizacijos įrankių, siekiant sėkmingos darbuotojo karjeros. Šiuolaikinė karjeros organizavimo organizacijoje koncepcija yra pagrįsta interesų koordinavimu. Siekdami savo asmeninių karjeros tikslų, darbuotojai įgyja naujas kompetencijas, gebėjimus ir patirtį. Visas šias įgytas žinias darbuotojai realizuoja organizacijoje siekiant organizacijos tikslų. Darbuotojas yra vienas iš esminių veiksnių organizacijos veikloje, todėl siekdamos sėkmės organizacijos taip pat turėtų būti suinteresuotos sėkminga savo darbuotojų karjera, kuri gali būti apibūdinta objektyviu ir subjektyviu požiūriu. Siekiant sėkmingos karjeros yra labai svarbu identifikuoti ir tinkamai suprasti asmeninius karjeros tikslus, metodus ir priemones jiems pasiekti, numatyti ir atpažinti karjeros problemas. Ugdomasis konsultavimas gali būti viena iš priemonių ugdant organizacijos darbuotojus. Moksliškai analizuojant ugdomąjį konsultavimą ir karjeros valdymą, straipsnyje tiriama teorinė ugdomojo konsultavimo koncepcija, nustačius potencialias galimybes siekti darbuotojo karjeros ir organizacijos sėkmės. Straipsnyje taip pat pateikiami empirinio tyrimo rezultatai, rodantys, kaip plačiai ugdomasis konsultavimas taikomas Lietuvos verslo įmonėse. Atlikus karjeros sėkmės ir ugdomojo konsultavimo mokslinę analizę, buvo sukurta teorinė struktūra ugdomajam konsultavimui integruoti į darbuotojo karjeros vystymą.Reikšminiai žodžiai: Mokymai; Karjera; Organizacijos sėkmė; Darbuotojai; Coaching; Career; Organization success; Employees.

ENThe article aims to illustrate coaching as one of the tools of organization in striving for success of employee’s career. The concept of modern career organizing in the organization is based on coordination of interests. In striving for their personal career objectives the employees acquire new competency, skills and experience. All these acquirements are being realized by employees on organizations in striving for organizational objectives. The employee is one of the key factors of organization activity, therefore organizations in striving for success have also to be interested in success of employee’s career that could be described in objective and subjective point of view. In striving for career success it’s very important to identify and to perceive properly the personal objectives of career, the methods and the means to reach them, to foresee and to recognize the career problems. Coaching could be used as one of the means for development of organization’s employees. By scientific research on coaching and career management analysis, the paper examines theoretical coaching concept in terms of established potential opportunities to reach employees career and organization success. The article also introduces the results of empirical research showing the spread of coaching application in the business enterprises of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32498
Updated:
2018-12-17 12:54:12
Metrics:
Views: 33    Downloads: 9
Export: