Trys lietuviški XIX amžiaus plakatai Čikagos Newberry bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys lietuviški XIX amžiaus plakatai Čikagos Newberry bibliotekoje
Alternative Title:
Three Lithuanian posters from the nineteenth century at the Newberry library in Chicago
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2015, t. 17, p. 247-287
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbinės ypatybės; Plakatas; Rašyba; Rengėjas; Tarmė; XIX a. vidurio lietuviški spaudiniai; Dialect; Linguistic features; Orthography; Poster; Publisher; XIX a.Mid Lithuanian printed matter.
Keywords:
LT
Kalbinės ypatybės; Plakatas; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Rengėjas; Spauda / Press; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dialect; Linguistic features; Poster; Publisher; XIX a.Mid Lithuanian printed matter.
Summary / Abstract:

LT1999 m. Giedra Subačienė ir Giedrius Subačius išleido lituanistinių ir prūsistinių knygų, išspausdintų iki 1904 metų bei saugomų Čikagos Newberry bibliotekoje, katalogą (Newberry Lituanica). 2005-aisiais, su prof. G. Subačiumi lankantis Newberry bibliotekoje, jos darbuotojas, Johno M. Wingo spaudos istorijos fundacijos globėjas dr. Paulas Gehlas parodė tris nesukataloguotus lietuviškus XIX a. leidinius: „Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa“, Wilniuï, Kasztu ir łocnostys Mauryca Orgelbranda, Spaustuwie Giesecke & Devrient’a, Lipskï, [1859]; „Szkaplerius Szwencziausios Panos Marijos“, Wilniuï, ir łocnostys Mauriciusza Orgelbranda, Spaustuwie Giesecke & Devrient’a, Lipskï, [1859]; „Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun“, Kasztas ir łocnostys Mauriciusza Orgelbranda Wilnuje, Spaustuwie F. A. Brockhausa, Lipskuj [185?]. Plakatai liudija, kad XIX a. viduryje Lietuvoje gyvavusios religinės brolijos savo reikmėms leido leidinius lietuvių kalba. „Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa“ ir „Szkaplerius Szwencziausios Panos Marijos“ galėtų būti išversti iš to paties pavadinimo lenkiškų plakatų.Tikėtina, kad abu plakatus parengė tas pats rengėjas – žemaitis, stengęsis rašyti aukštaitiškai. Plakatų rengėjas nemažai rėmėsi Kaliksto Kasakauskio lietuvių kalbos gramatika „Kalbrėda liežuvio žemaitiško“ (1832). Trečiasis plakatas, „Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun“ iki šiol žinotas tik iš šaltinių. Tad Newberry bibliotekoje saugoma kopija yra unikali. Iš Newberryje saugomo plakato paaiškėjo leidėjas ir leidimo vieta: jis išspausdintas Orgelbrando lėšomis Brockhauso spaustuvėje Leipcige. Tikėtina, kad plakatas galėjo būti išspausdintas XIX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ar 7-ojo pradžioje. Atrodytų, kad „Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun“ galėjo būti parengtas remiantis lenkišku „Błogosławieństwo duchowne domu“ (išleistas prieš 1858, prieš 1860, 1862 metais), tačiau jis nebuvo verčiamas ištisai. „Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun“ tekstų (katekizmo, Evangelijos pagal Joną ištraukos, keturių maldų) rašyba ir aukštaitiškų bei žemaitiškų ypatybių santykis skiriasi, tad tikėtina, kad plakatą rengė šeši skirtingi rengėjai arba tekstai buvo paimti iš šešių skirtingų šaltinių. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe collection of books of Lithuanian and Old Prussian interest printed before 1904 at Chicago’s Newberry Library were cataloged by Giedra Subačienė and Giedrius Subačius (Newberry Lituanica) in 1999. In 2005, during my visit with Prof. Giedrius Subačius to the Newberry Library, Dr. Paul Gehl, a curator of the John M. Wing Foundation on the History of Printing, showed us three uncataloged small Lithuanian prints of the nineteenth century: "Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa", Wilniuï, Kasztu ir łocnostys Mauryca Orgelbranda, Spaustuwie Giesecke & Devrient’a, Lipskï, [1859]; "Szkaplerius Szwencziausios Panos Marijos", Wilniuï, ir łocnostys Mauriciusza Orgelbranda, Spaustuwie Giesecke & Devrient’a, Lipskï, [1859]; "Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun", Kasztas ir łocnostys Mauriciusza Orgelbranda Wilnuje, Spaustuwie F. A. Brockhausa, Lipskuj [185?]. These posters bear witness to the mid-nineteenth century religious brotherhoods in Lithuania printing their publications in Lithuanian. The posters Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa and Szkaplerius Szwencziausios Panos Marijos might have been translated from analogously titled Polish posters.It is highly probable that both publications were prepared by the same compiler – an unknown Lowlander (Samogitian), trying to write in a different dialect than his own, i.e., a Highlander dialect. His orthography proves that he often referred to "Kalbrėda liežuvio žemaitiško" (1832), the Lithuanian grammar by Kalikstas Kasakauskis. The third poster, Błagasłowieimas Dvasiskasis namun, was previously known only from secondary sources. This makes the copy preserved at the Newberry Library unique. The poster revealed an unknown publisher and the place of publication: Błagasłowieimas Dvasiskasis namun was published by Orgelbrand at the Brockhaus printing-house in Leipzig. Most probably it was printed at the end of the sixth or the beginning of the seventh decade of the nineteenth century. It is plausible to assume that Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun might have been compiled on the basis of the Polish poster Błogosławieństwo duchowne domu (printed before 1858, before 1860, and in 1862), but was not translated in full. The spelling and the number of Highlander and Lowlander features in the texts of Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun (the Catechism, the extract from John’s Gospel, and four prayers) is very diverse. Most likely the poster was prepared by six different authors or the texts were taken from six different sources. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54931
Updated:
2019-01-20 07:52:36
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: