Lauryno Ivinskio terminologijos darbai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio terminologijos darbai: disertacija
Alternative Title:
Terminology works of Laurynas Ivinskis
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
143 p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTAlbinos Auksoriūtės daktaro disertacijoje „Lauryno Ivinskio terminologijos darbai“ nagrinėjami rankraštiniuose ir spausdintuose L. Ivinskio darbuose vartojami terminai. Laurynas Ivinskis (1810–1881), žymus lituanistinio XIX a. vidurio Žemaičių sąjūdžio veikėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas, yra vienas iš XIX a. lietuviškų gamtos mokslų, ypač botanikos, terminų kūrėjas, tad disertacijoje analizuojami L. Ivinskio terminų kūrimo šaltiniai, terminų sudarymo principai. Darbe nagrinėjami ne tik terminai, kaip abstrakčių ir konkrečių sąvokų pavadinimai, bet ir nomenklatūriniai gamtos objektų pavadinimai. Išsamiai analizuojami didžiausio L. Ivinskio rankraštinio veikalo „Prigimtūmenė“ terminai. Šis L. Ivinskio darbas analizei pasirinktas todėl, kad tai mokslinis veikalas, kuriame sistemiškai ir pagal hierarchiją pirmoje dalyje išdėstyti mineralų, o antrojoje – augalų ir grybų pavadinimai. Jame atsiskleidžia autoriaus terminų kūrimo sistema. Autorė nustatė ano meto šnekamosios kalbos ir tarmių liaudies terminijos įtaką L. Ivinskio darbuose vartojamai terminijai, ištyrė ir įvertino L. Ivinskio „Prigimtūmenės“ lietuviškų mineralų, grybų ir augalų genčių pavadinimų naujadarų kūrimo būdus ir priemones, aprašė taksonominių kategorijų ir taksonų pavadinimų įvardijimo tipus, nustatė skolinių rūšis ir atsiradimo prielaidas. [Iš leidinio]

ENIn Albina Auksoriute’s dissertation “Works of Laurynas Ivinskis terminology” explores terms used in manuscripts and published L. Ivinskis’ works. Laurynas Ivinskis (1810–1881) – well-known activist of Lithuanian movement in Lowlands in the middle of XIX c., publisher of Lithuanian calendars - is one of the people, who were active in creating Lithuanian natural science, especially botanic, terms in XIX c., so dissertation analyzes L. Ivinskis sources of creating terms, principles of forming terms. The work examines not only terms, as names of abstract and specific concepts, but also pays attention to nomenclature of natural object names. There is a detailed analysis of terms from L.Ivinskis’ biggest manuscript work “Natural Condition” (Prigimtumene). This work of L. Ivinskis was chosen for analysis because it is a scientific work, which systematically and according to hierarchical order first lists names of minerals, then, of plants and mushrooms. This work reflects Ivinskis’ system of forming terms. The author established effect of spoken language and dialects, folk terms on terminology used in L. Ivinskis works, explored and evaluated L. Ivinskis’ “Natural Condition” methods of measures of forming new Lithuanian names of minerals, mushrooms and plants, described the taxonomy of categories and types of naming taxons, established types of borrowed terms and assumptions for their appearance.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10164
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 62
Export: