Povilo Matulionio Žolyne pateiktų augalų genčių vardų autoriniai šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Povilo Matulionio Žolyne pateiktų augalų genčių vardų autoriniai šaltiniai
Alternative Title:
Authorial sources of plant genera names of Povilas Matulionis’ Žolynas
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2019, 92, 1 pdf (23 p.)
Keywords:
LT
Augalo genties vardas; Augalų vardynas; Autorinis šaltinis; Botanikos nomenklatūra; Botanikos žodynas; Povilo Matulionio "Žolynas"; Povilo Matulionio Žolynas.
EN
A dictionary of botany; Authorial source; Nomenclature of botany; Plant genus name; Plant glossary; Povilas Matulionis "Žolynas"; Povilas Matulionis' Žolynas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Povilo Matulionio augalų vardyne Žolynas. Dalys II. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas (1906) vartojamų 716 lietuviškų augalų genčių vardų. P. Matulionio Žolynas yra pirmasis Lietuvoje išspausdintas augalų vardynas. Žolyne prie iš raštų ir rankraščių surinktų augalų vardų pateikti to augalo vardą užrašiusio ar jį sukūrusio autoriaus pavardės santrumpa. Tokias santrumpas turi apie 86 proc. visų Žolyne pateiktų augalų ir grybų genčių vardų. Daugiausiai į aptariamą vardyną įtraukta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos ir Lauryno Ivinskio augalų genčių vardų. Didžiausią Žolyne duodamų augalų genčių vardų dalį (42 proc. visų genčių vardų) sudaro J. A. Pabrėžos vardai, paimti iš 1900 m. Amerikoje išleisto J. A. Pabrėžos žodyno Botanika arba Taislius auguminis (BT), kuriame išspausdinta nedidelė J. A. Pabrėžos 1843 m. rankraščio Taislius augyminis dalis. Šiek tiek daugiau nei pusė J. A. Pabrėžos augalų genčių vardų Žolyne pateikta taip kaip ir BT, kita šiek tiek mažesnė jų dalis palyginus abu vardynus turi skirtumų. Nustatyta, kad per 10 augalų genčių vardų, Žolyne pateiktų su J. A. Pabrėžos santrumpa, nėra įtraukta nei į vieną iš gretintų J. A. Pabrėžos darbų, tad greičiausiai jie paimti ne iš minėto autoriaus raštų.L. Ivinskio augalų genčių vardų į Žolyną įtraukta dvigubai mažiau nei J. A. Pabrėžos. P. Matulionis kaip šaltinį nurodė L. Ivinskio grybų piešinius, tačiau sugretinus Žolyne įtrauktus grybų genčių vardus su išlikusiais L. Ivinskio grybų atlaso rankraščiais Scaurus Agaricus rufo divaceus nustatyta, kad tik aštuoni grybų genčių vardai gali būti paimti iš šio rankraščio. Sugretinus Žolyne pateiktus augalų genčių vardus su kito L. Ivinskio rankraščio Prigimtūmenė vardais aiškiai matyti, kad vardyne vartojami L. Ivinskio augalų genčių vardai yra ne iš minėto rankraščio, greičiausiai P. Matulionis naudojosi kitais L. Ivinskio rankraščiais ar antriniais šaltiniais. Žolyne galima rasti apie 9 proc. augalų genčių vardų, pateiktų pačio vardyno sudarytojo P. Matulionio, kuris dalį šių augalų genčių vardų paėmė iš šnekamosios kalbos, o daugiau nei pusę jų jis greičiausiai pats sudarė. Kitų autorių (F. Kuršaičio, K. Sirvydo, M. Miežinio, F. Nesselmano, K. Griniaus ir kt.) augalų genčių vardų pateikta tik po keletą, jie visi sudaro apie 10 proc. visų Žolyno augalų genčių vardų. [Iš leidinio]

ENThe article analyses 716 Lithuanian plant genera names used in Povilas Matulionis’ glossary Žolynas. Dalys II. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas (1906). Matulionis’ Žolynas is the first plant glossary published in Lithuania. Žolynas contains the names of the plants collected from writings and manuscripts with the abbreviation of the name of the author who wrote or created the name of a plant displayed next to. About 86 percent of names of all the genera of plants and mushrooms presented in Žolynas have such abbreviations. Most of the names included in the glossary are the plant names given by Jurgis Ambraziejus Pabrėža and Laurynas Ivinskis. Most of the plant genera names in Žolynas (42 percent of all genera names) are those of Pabrėža taken from his dictionary Botanika arba Taislius auguminis (BT) published in the USA in 1900, which contains a small part of his manuscript Taislius augyminis of 1843. Slightly more than half of Pabrėža’s plant genera names given in Žolynas are identical to the ones in BT, and the rest part of the names given in the dictionaries under analysis have differences. The analysis has shown that over 10 plant genera names presented in Žolynas with the abbreviation of Pabrėža were not included in any of his works under analysis, thus, these names are probably not taken from the writings of the said author.The number of plant genera names by Ivinskis included in Žolynas is twice less than the number of names by Pabrėža. Matulionis referred to Ivinski’s drawings of mushrooms as a source. However, the analysis shows that only eight mushroom genera names were taken from Ivinski’s surviving manuscripts of mushroom atlas Scaurus Agaricus rufo divaceus and included in Žolynas. Comparing the plant genera names given in Žolynas with the names presented in another Ivinski’s manuscript Prigimtūmenė, it is clear that Ivinski’s plant genera names used in the glossary were taken not from the mentioned manuscript. Most likely, Matulionis used other Ivinski’s manuscripts or secondary sources. About 9 percent of plant genera names found in Žolynas were given by Matulionis himself who took part of these plant genera names from colloquial language and, most probably, composed more than a half of them himself. Other authors (F. Kuršaitis, K. Sirvydas, M. Miežinis, F. Nesselman, K. Grinius, etc.) have only a few plant names that make up about 10 percent of all plant genera names of the glossary. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83222
Updated:
2021-03-03 16:09:26
Metrics:
Views: 45    Downloads: 3
Export: