Management of construction and real estate under conditions of market instability

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Management of construction and real estate under conditions of market instability
Alternative Title:
Statybos ir nekilnojamojo turto valdymas rinkos nestabilumo sąlygomis
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2015.
Pages:
304 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Introduction — 7 1. Cyclical Nature Of Construction and Real Estate Markets — 1.1. Understanding the Importance of Real Estate — 1.2. Main Features of Construction and Real Estate Markets — 1.3. Construction and Real Estate Market Cycles — 1.4. Theories and Evidences of Prices Bubbles — 1.5. Indicators of Real Estate Prices Bubbles — 1.6. Measures to Manage Real Estate Booms and Busts — 1.7. Case study: Analysis of Construction and Real Estate Market Fluctuations in Lithuania — 2. Land Markets: Inneficiencies and Regulations — 2.1. Peculiarities of Land Markets — 2.2. Supply and Demand of Land. Affecting Factors — 2.3. Policies that Affect Markets for Agricultural Land — 2.4. Land Use Policies and Housing Prices — 2.5. Land Use Regulations for Crisis Management — 2.6. Case Study: Towards Integrated Approach of Planning and Management of Land Resources in Lithuania — 3. Housing Markets: Sustainability Issues and Crisis Management — 3.1. Understanding of Housing Markets — 3.2. Supply and Demand of Housing. Affecting Factors — 3.3. Housing Market Performance Indicators — 3.4. Housing Policy and Finance — 3.5. Analysis of Housing Market Inefficiencies —3.6. Case Study: Analysis of Lithuania’s Housing Market in the Context of the Other EU Countries.
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LT[...] Monografijoje nagrinėjami aktualūs teoriniai ir praktiniai statybos ir nekilnojamojo turto rinkos svyravimų, juos lemiančių veiksnių ir krizės valdymo klausimai. Aptariama užsienio šalių ir Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos svyravimų, jų padarinių ir problemų sprendimo patirtis. Išryškinama statybos ir nekilnojamojo turto rinkos svarba šalių ekonomikoms. Monografija yra tarpdisciplininio pobūdžio, autorių atliktus tyrimus galima priskirti statybos, ekonomikos ir vadybos krypčiai. Leidinyje pateikta išsami nekilnojamojo turto rinkos analizė, tyrimų rezultatai yra aktualūs ne tik akademiniame kontekste, bet reikšmingi ir statybos bei nekilnojamojo turto rinkos dalyviams. Monografijoje pateikti duomenys, teorinės ir praktinės įžvalgos gali būti naudingos nekilnojamojo turto vertintojams, vystytojams, statybos verslo įmonėms, valstybės institucijoms, taip pat doktorantams ir magistrantams. Monografiją sudaro trys nuoseklios dalys, kuriose siekiama išsamiai analizuoti statybos ir nekilnojamojo turto rinkos segmentų ypatumus, svyravimus, krizes lemiančias priežastis ir pasekmes. Pateikiamos galimos priemonės statybos ir nekilnojamojo turto sektoriui valdyti rinkos nestabilumo sąlygomis. Pirmoje dalyje siekiama atskleisti statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ypatumus ir rinkos svyravimus lemiančias priežastis. Pateikiama kompleksinė nekilnojamojo turto samprata, išskiriami nekilnojamojo rinkos ypatumai, išryškinama nekilnojamojo turto rinkos svarba šalių ekonomikos raidai. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų empirinių tyrimų rezultatais, išsamiai analizuojami statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ciklai, jų indikatoriai, rinkos svyravimus lemiančios priežastys. Apžvelgiamos klasikinės kainų burbulų susiformavimo teorijos, jų tipai, susiformavimą lemiantys veiksniai, įtaka įvairių šalių ekonomikoms.Nagrinėjamos įvairių šalių taikytos fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės statybos ir nekilnojamojo turto krizei valdyti bei įvairių autorių siūlomi statybos ir nekilnojamojo turto krizės valdymo modeliai. Išsamiai analizuojama Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto rinka, jos formavimosi ir plėtros tendencijos, pasitelkiant VĮ Registrų centro, Lietuvos statistikos departamento ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenis. Apibendrinami pagrindiniai statybos ir nekilnojamojo turto rinkos svyravimus lėmę veiksniai ir taikytos krizės valdymo priemonės bei jų poveikis šalies ekonomikai. Antroje dalyje nagrinėjama žemės rinka, jos reguliavimo įtaka statybos ir nekilnojamojo turto rinkos pokyčiams bei žemės rinkos reguliavimo galimybės krizėms valdyti. Aptariami žemės rinkos ypatumai, nagrinėjami žemės sklypų paklausą ir pasiūlą lemiantys veiksniai, taip pat dėmesys skiriamas aktualiems žemės ūkio paskirties žemės valdymo klausimams. Remiantis užsienio šalių patirtimi nagrinėjama, kaip žemės rinkos reguliavimo sprendimai gali veikti statybos ir nekilnojamojo turto rinką ir kainų augimą. Išsamiai analizuojama Lietuvos žemės rinkos raida, teisinio reguliavimo kontekstas, žemės reformos įgyvendinimas ir pagrindinės problemos. Aptariama žemės registro ir kadastro sistema, nagrinėjami žemės konsolidacijos klausimai. Atliekama žemės sklypų rinkos pokyčių statistinė analizė. Nagrinėjama žemės planavimo ir valdymo sistemos įtaka statybos ir nekilnojamojo turto rinkai bei krizės valdymo galimybės. Atsižvelgiant į tai, kad kokybiškas būstas už prieinamą kainą saugioje vietoje yra esminis žmogaus poreikis ir teisė, trečioje monografijos dalyje daugiausia dėmesio skiriama gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizei.Nagrinėjami gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos ypatumai, įtaka ekonomikai, paklausa ir pasiūla, veikiantys veiksniai. Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių empirinių tyrimų rezultatais, aptariami įvairių šalių būsto politikos modeliai, būsto rinkos svyravimus lemiantys veiksniai, būsto darnos ir prieinamumo vertinimo rodikliai. Pasitelkiant Europos Sąjungos statistikos tarnybos, VĮ Registrų centro, Lietuvos statistikos departamento duomenis išsamiai analizuojami Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos būsto darnumo ir kokybės rodikliai, remiantis daugiakriterio vertinimo metodais vertinami pagrindiniai būsto rinkos svyravimus lemiantys veiksniai ir būsto rinkos darnumas kitų šalių kontekste. [Iš leidinio]

ENMonograph deals with significant theoretical and practical issues on construction and real estate market fluctuations, their determinants and crisis management measures. It discusses real estate markets fluctuations in Lithuania and abroad, their consequences and problem-solving experiences. Significance of construction and real estate market in the economy in emphasised. The monograph is interdisciplinary in nature; studies of the authors can be linked to construction, economics and management fields. Monograph contains a detailed analysis of the construction and real estate market, and the results are relevant not only in the academic context, but significant for all stakeholders of construction and real estate markets. The presented data, the theoretical and practical insights can be useful for real estate appraisers, developers, construction businesses, public authorities, as well as master and PhD students. Monograph consists of three coherent chapters and aims to analyse fluctuations in different construction and real estate market segments in detail. Furthermore, determinants of crises and consequences as well as possible measures for construction and real estate management under conditions of market instability presented. [Annotation in the book]

ISBN:
9786094578366; 9786094578373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99647
Updated:
2023-03-29 08:25:59
Metrics:
Views: 13
Export: