Preconditions for the diffusion of innovations in social pedagogical assistance in schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions for the diffusion of innovations in social pedagogical assistance in schools
Alternative Title:
Socialinės pedagoginės pagalbos inovacijų sklaidos prielaidos mokykloje
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2021, Nr. 2 (34), p. 200-209
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Mokykla / School; Socialinė pedagoginė pagalba.
Summary / Abstract:

LTSocialinės pedagoginės pagalbos inovacijos yra svarbios, siekiant užtikrinti lygias švietimo galimybes visoms visuomenės grupėms, ypač vaikams iš nepalankios socialinės, ekonominės, kultūrinės (SEK) aplinkos, taip sprendžiant kokybiško ir prieinamo mokymo(si) problemą. Nepakankamą inovacijų pažangą mokyklose liudija nacionalinės veiklos kokybės ataskaitos. Mokslinėje literatūroje pažymima, kad švietimo inovacijų sklaidą mokyklose užtikrina pedagogai novatoriai, svarbu sudaryti tinkamas inovacijų sklaidos bendruomenėse sąlygas. Šio tyrimo tikslas – atskleisti socialinės pedagoginės pagalbos inovacijų sklaidos prielaidas bendrojo ugdymo mokykloje. Atlikus kokybinį tyrimą (socialinių pedagogų) atskleistos SPP inovacijų sklaidos prielaidos mokykloje: nuolatinė socialinių pedagogų veiklos savirefleksija, kurti įgalinanti aplinka, galimybė bandyti ir įsitikinti inovacijos vertingumu, tam skiriama pakankamai laiko, yra kolegų palaikymas ir konstruktyvus bei savalaikiškas administracijos grįžtamasis ryšys. Siekiant atskleisti socialinės pedagoginės pagalbos inovacijų sklaidos aspektus bendrojo ugdymo mokykloje, atliktas kokybinis tyrimas. Pasirinkta kokybinė turinio analizė, struktūruoto interviu metodas. Pastarasis metodas leido išsiaiškinti socialinių pedagogų požiūrį į socialinės pedagoginės veiklos inovacijas, pasirenkamus naujus socialinės pedagoginės pagalbos metodus, priemones, formas. Tyrimui atlikti taikyta kritinė atranka, leidusi atrinkti informatorius pagal tam tikras savybes. Tyrime dalyvavo socialiniai pedagogai, kurių darbo stažas bendrojo ugdymo mokykloje – ne mažesnis kaip 10 metų. Dalyvauti pakviesti 29 socialiniai pedagogai.Tyrimo problemai atskleisti pasirinkti pokalbiai su 9 socialiniais pedagogais, dirbančiais skirtingose bendrojo ugdymo mokyklose ir teigiančiais, kad savo darbe taiko socialinės pedagoginės pagalbos inovacijas, sistemingai reflektuoja savo veiklą, aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime. Šie socialiniai pedagogai yra baigę socialinės pedagogikos magistrantūros studijas, tad jų požiūris į socialinės pedagoginės pagalbos inovacijas laikytinas kompetentingu. Struktūruotam interviu pasirinktos šios temos (klausimai) informantams: inovacijos teikiant socialinę pedagoginę pagalbą; jų atsiradimo sąlygos; socialinės pedagoginės pagalbos inovacijų sklaidos mokykloje sąlygos. Apibendrinus tyrimo rezultatus pažymėta, kad, tyrime dalyvavusių socialinių pedagogių nuomone, SPP inovacijų diegimas bendrojo ugdymo mokykloje yra vienas socialinės pedagoginės pagalbos kokybės garantijų. Tyrime dalyvavusias socialines pedagoges galima apibūdinti kaip novatores, kurios yra atviros naujovėms, aktyviai bendradarbiauja profesiniuose tinkluose ir mokyklų bendruomenių veikloje, sistemingai tobulina profesines kompetencijas pagal atitinkamas universiteto programas. Kaip socialinės pedagoginės pagalbos inovacijas informantės įvardija ir požiūrio į profesinę veiklą kaitą, kuriamas naujas veiklos formas, atrandamus naujus socialinės pedagoginės pagalbos metodus bei priemones. Remiantis atliktos analizės duomenimis, esminės socialinės pedagoginės pagalbos inovacijų sklaidos mokykloje prielaidos yra: nuolatinė profesinė savirefleksija, kūrybai įgalinanti mokyklos aplinka, atrasta inovacijos asmeninė vertė (pasiteisinę lūkesčiai), vadovų ir kolegų palaikymas, laisvė apsispręsti dėl inovacijų pasirinkimo ir taikymo. Pagrindiniai žodžiai : socialinė pedagoginė pagalba, inovacijos, bendrojo ugdymo mokykla. [Iš leidinio]

ENInnovations in social pedagogical assistance in schools are important for ensuring equal opportunities in education for all social groups, especially for children from disadvantaged social, economic and cultural (SEC) backgrounds, to address the issue of quality and accessible teaching and learning. National school quality reports point to the insufficient implementation and diffusion of innovations in schools. Scientific literature indicates that educators-innovators are important for the diffusion of educational innovations in schools, so they need appropriate conditions created for them to disseminate the innovations in communities. The aim of this research is to identify preconditions for the diffusion of social pedagogical assistance (SPA) innovations in secondary schools. The qualitative research (interviews with social pedagogues) has identified preconditions for the diffusion of SPA innovations in schools: the constant self-reflection of social pedagogues, an enabling (creative) environment, the opportunity to experiment and see the value of innovation, with sufficient time allowed for this collegial support as well as constructive and timely feedback from the school administration. KEY WORDS: social pedagogical assistance, innovation, secondary school. [From the publication]

ISSN:
2029-9370; 2351-6542
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98582
Updated:
2022-11-04 17:11:07
Metrics:
Views: 6
Export: