Fizinio ugdymo situacija Vilniaus miesto ir rajono mokyklose: mokytojų požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizinio ugdymo situacija Vilniaus miesto ir rajono mokyklose: mokytojų požiūris
Alternative Title:
Situation of Physical Education in Vilnius City and District Schools: Teachers' Attitude
In the Journal:
Aukštojo mokslo vaidmuo visuomenėje. 2021, 2021 birželis, p. 47-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fizinis ugdymas, situacija, mokytojai, požiūris. Keywords: Physical education, situation, teachers, attitudes.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvos vaikų ir paauglių fizinis aktyvumas yra nepakankamas (López-Sánchez et al. 2018). Net 51% ugdymo įstaigų neužtikrina minimalaus rekomenduojamo mokinių fizinio aktyvumo (Ašmegienė et al. 2019). Pasaulio (Hardman, Routen & Tones, 2014) ir Lietuvos fizinio ugdymo mokytojai susiduria su įvairiais vidiniais ir išoriniais sunkumais, darančiais neigiamą įtaką ugdymo kokybei ir pamokos prestižui (Ašmegienė et al. 2019; Švietimo būklės apžvalga 2019; Trinkūnienė & Kardelienė, 2013). Šio tyrimo tikslas– nustatyti ir palyginti Vilniaus miesto ir rajono mokyklų fizinio ugdymo mokytojų požiūrį į fizinio ugdymo situaciją jų mokyklose, bei įvertinti ir palyginti fizinio ugdymo dalyko pamokos turinį, fizinio ugdymo dalyko vertinimo principus , mokymui skirtų priemonių, patalpų ir įrenginių kokybę ir kiekį, fizinio ugdymo dalyko ir mokytojo status, fizinio ugdymo mokytojų darbą su fiziškai silpnesniais mokiniais. Tyrimo metodai: literatūros apžvalga, internetinė anketinė apklausa, matematinis statistinis vertinimas EXCEL 2016 ir SPSS 26.Rezultatai: 1. Vilniaus miesto ir rajono mokytojai pažangą dažniau vertina pažymiu nei įskaita. Pažymiu vertina didesnė dalis Vilniaus miesto nei rajono mokytojų. Daugiau Vilniaus miesto nei rajono mokytojų vertina pastangas ir pažangą bei neformaliojo ugdymo rezultatus. 2. Mažiau nei pakankama ugdymo priemonių kokybė vertinama 15 proc. Vilniaus miesto ir 19 proc. rajono mokytojų. Mažiau nei pakankama priemonių kiekybė – 20 proc. Vilniaus miesto ir 24 proc. rajono mokytojų. Pasak 42 proc. Vilniaus miesto ir 51 proc. rajono respondentų – fizinio ugdymo pamokos statusas yra žemesnis nei kitų mokomųjų dalykų. O anot 21 proc. Vilniaus miesto ir 24 proc. rajono respondentų - fizinio ugdymo mokytojo statusas yra žemesnis nei kitų mokytojų. 3. Vilniaus miesto ir rajono mokytojai (99 ir 100 proc. atitinkamai) specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams pamokas veda kartu su visais mokiniais. Išvados: Vilniaus miesto ir rajono fizinio ugdymo mokytojų požiūris į fizinio ugdymo situaciją statistiškai reikšmingai skyrėsi tik keliais mokymo programos ir vertinimo aspektais. Fizinio ugdymo priemonių kokybė, kiekybė, ir pamokos bei mokytojo statusas tarp Vilniaus miesto ir rajono reikšmingai nesiskyrė. [Iš leidinio]

ENObject of the research – Vilnius city and Vilnius district physical education teachers' view of physical education situation in their schools. The aim is to determine and compare the situation of physical education in Vilniuus city and Vilnius disctrict schools. Research tasks: 1. To determine and compare the content of the physical education subject in Vilnius city and district schools. 2. To determine and compare the principles of assessment of the physical education subject in Vilnius city and district schools. 3. To determine and compare the quality and quantity of teaching aids, premises and equipment, the status of the subject of physical education and the teacher in Vilnius city and district schools. 4. To identify and compare the work of physical education teachers with physically weaker students in Vilnius city and district schools. Hypothesis: the attitude of physical education teachers of Vilnius city and district to the situation of physical education differs. Research methods: Literature review, Internet questionnaire, Mathematical statistical evaluation EXCEL 2016 and SPSS 26.Results: 1. Vilnius city and district teachers more often assess progress with a grade than a credit (p<0.05). A higher proportion of Vilnius city than district teachers use grades for evaluation (p<0.05). More Vilnius city than district teachers value the efforts and progress and results of non-formal education (p<0.05). 2. Less than sufficient quality of educational measures is assessed by 15%. Vilnius city and 19% district teachers (p>0.05). Less than a sufficient number of measures - 20%. Vilnius city and 24% district teachers (p>0.05). According to 42% of Vilnius city and 51% district respondents - the status of a physical education lesson is lower than that of other subjects (p>0.05). And according to 21% of Vilnius city and 24% of the district respondents – the status of physical education teacher is lower than that of other teachers (p>0.05). 3. Vilnius city and district teachers (99% and 100% respectively) conduct lessons for students of the special medical physical capacity group together with all students. Conclusions: The attitude of physical education teachers of Vilnius city and district to the situation of physical education differed statistically significantly only in several aspects of the curriculum and assessment. The quality, quantity, and the status of a physical education teacher and subject did not differ significantly between Vilnius city and district. [From the publication]

ISSN:
2783-5847
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97641
Updated:
2022-11-29 07:28:48
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: