Žagarės šnektos sintaksinės ypatybės (remiamasi 1998-2003 metų įrašais)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žagarės šnektos sintaksinės ypatybės (remiamasi 1998-2003 metų įrašais)
Alternative Title:
Syntactic peculiarities of Žagarė local dialect (based on the records of 1998-2003)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 82, p. 71-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šnektos sintaksė; Morfosintaksiniai reiškiniai; Frazeologija; Palyginimai; Kalbos ekspresija; Dialect syntax; Morphosyntactic phenomena; Phraseology; Comparisons; Language expression.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kalbos ekspresija; Palyginimai; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
EN
Comparisons; Dialect syntax; Language expression; Morphosyntactic phenomena.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu autorė baigia Žagarės šnektos aprašą. Straipsnyje analizuojami sintaksiniai šios šnektos reiškiniai, aptariamos morfosintaksinės konstrukcijos (perficientyvas, reikiamybės, sąlygos raiška, artroidas), būdingos ir kitai baltų kalbai - latviams. Aprašoma tarminė sakinio subjekto, objekto, laiko, vietos, priežasties raiška. Apžvelgiama priduriamųjų konstrukcijų ir šnektoje vartojamų sudėtinių sakinių jungtis. Remiantis Frazeologijos žodynu ir Palyginimų žodynu, apibūdinama šnektos frazeologija (tradiciniai frazeologizmai ir stabilieji žodžių junginiai), palyginimai, atkreipiamas dėmesys į įžvalgiai taikomą šnektos ekspresinę raišką. [Iš leidinio]

ENBy this article the author finishes the description of Žagarė local dialect. The article analyzes its syntactic phenomena and discusses morphosyntactic constructions (perficientive, expression of necessity and condition, arthroid), which can also be found in another Baltic language, i.e. Latvian. The article describes the dialectal expression of the subject, object, time, place and cause in the sentence. It reviews the linking words of dangling constructions and complex sentences used in the dialect. Based on Phraseological Dictionary and Dictionary o f Comparisons, the article describes the dialect’s phraseology (traditional phraseological units and stable word phrases) and comparisons and draws attention to the insightfully applied expressive content in the dialect. [From the publication]

DOI:
10.35321/all82-04
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90660
Updated:
2021-01-17 11:59:14
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: