Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo analizė Baltijos šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo analizė Baltijos šalyse
Alternative Title:
Analysis of the implementation of sustainable development goals in the Baltic States
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2020, t. 19, Nr. 1, p. 99-110
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Baltijos šalys (Baltic states); Sustainable development; Baltic states.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis.
EN
Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra analizuojami Baltijos šalių pasiekimai siekiant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Analizuojama mokslinė literatūra, apibūdinanti darnaus vystymosi sąvoką. Pateikiamas holistinis požiūris į darnaus vystymosi suvokimą ir kompleksiškas požiūris į darnaus vystymosi siekimą. Straipsnyje naudojamasi 2015 m. Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarke ir jos iškeltais tikslais. Visi tikslai, remiantis Tarptautinio taikomosios sistemos analizės instituto (angl. International Institute of Applied Systems Analysis - IIASA) duomenimis, suskirstomi į pagrindines šešias sritis: visuotinės vertybės, tausus išteklių naudojimas, aplinkos sąlygos, žmogaus poreikių patenkinimas, socialinis ir ekonominis augimas, valdymas ir partnerystė. Pagal šias sritis straipsnyje analizuojami pagrindiniai Baltijos šalių rodikliai (Gini koeficientas, iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos dalis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, skurdo rizikos lygis, nedarbo lygis, valdžios išlaidos sveikatos priežiūrai ir švietimui, procentai nuo BVP). Pagal išanalizuotus rodiklius išskiriamos silpniausios sritys Baltijos šalyse ir šiose šalyse pastebimos tendencijos. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the progress of the Baltic States in achieving the goals of sustainable development. Scientific literature with a focus on the concept of sustainable development is analyzed. A holistic approach to the perception of sustainable development and a comprehensive approach to the pursuit of sustainable development are presented. The article uses the 2015 The United Nations Agenda for Sustainable Development and its objectives nerandu Google tokio daikto. According to the International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), all objectives are divided into six key areas: global values, resource efficiency, environmental conditions, meeting human needs, socio-economic growth, governance and partnership. According to these areas, the main indicators of the Baltic States are analyzed (Gini coefficient, the share of energy from renewable sources, greenhouse gas emissions, at-risk-of-poverty rate, unemployment rate, government expenditure on health care and education, percentage of GDP). According to the indicators analyzed, the weakest areas in each of the Baltic States are singled out and the trends are reflected in all the Baltic States, i.e. Lithuania, Latvia and Estonia. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.19.1.25848
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88188
Updated:
2020-10-05 10:37:36
Metrics:
Views: 42    Downloads: 9
Export: