Lietuvių muzikos tautiškumo problema. Pietryčių Lietuvos liaudies melodijos XX a. I pusės fonografo įrašuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių muzikos tautiškumo problema. Pietryčių Lietuvos liaudies melodijos XX a. I pusės fonografo įrašuose
Alternative Title:
Problem of nationality of Lithuanian music: Melonies of South East Lithuania in phonograph records of I half of XX century
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2006, t. 48 (5), p. 143-157
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies melodija; Sąsajos; Autentika; Tradicijos; Skelbimo istorija; Folk melodic; Relations; Authenticity; Tradition; History of publication.
Keywords:
LT
Muzika / Music; Sąsajos; Skelbimo istorija; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siejamos ir nagrinėjamos kelios temos: neseniai pradėti publikuoti fonografo įrašai ir juose įamžinta XX a. pirmosios pusės lietuvių liaudies muzika; Pietryčių Lietuvos liaudies melodika ir joje pastebima Rytų kaimynų melodikos įtaka; besikurianti profesionalioji muzika, kurios nemažą dalį XX a. pradžioje sudarė harmonizuotos liaudies dainos. Pirmosios lietuvių liaudies melodijų fonogramos buvo įrašytos 1908-1932 m., jos saugomos įvairių Europos šalių archyvuose. Unikali fonografo įrašų kolekcija surinkta 1935-1941 m. Kaune <...>. Šiame straipsnyje atidžiau pažvelgta į Pietryčių Lietuvoje gyvavusias melodijas, kurios skiriasi nuo kitų Lietuvos regionų melodijų, tačiau yra artimos kaimynų baltarusių tradicijai. <...>Iki XX a. lietuvių liaudies muzikinių dialektų raida buvo savaiminis procesas, greta gyvavo ir senieji ir naujieji muzikos stiliai, iš kaimynų perimti skoliniai nuolat papildydavo lokalines tradicijas. Tačiau XX a. pirmosios pusės lietuvių muzikinės kultūros raida nebebuvo savaiminė: tradicijų tąsą ar nutrūkimą, inovacijų įsigalėjimą ar nunykimą ėmė veikti profesionalai – etnologai ir kompozitoriai. Lietuvių profesionalioji muzika buvo kuriama sąmoningai – spaudoje vyko diskusijos, kurios melodijos lietuviškos, o kurios ne. Stengtasi surasti autentiškiausius lietuvių liaudies melodijų bruožus, kurie galėtų būti plėtojami modernioje kūryboje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis article binds and analyzes few themes: recently published phonograph records with music of the first half of XX century; folk melodies of South East Lithuania and influence of Eastern neighbouring observed inside it; professional music in a process of creation, a major part of which at the beginning of XX century have been comprised of folk songs. First phonograms of Lithuanian national songs have been recorded in 1908-1932 and they are stored in archives of various European countries. Unique collection of phonogram records have been collected in Kaunas during 1935-1941 <...>. This article highlights melodies of South East Lithuania, which differ from melodies of other regions of Lithuania, but are similar to the tradition of neighbours Byelorussians. <...>Till XX century development of dialects of Lithuanian folk music was self-contained process in line with new and old music style; borrowings taken from neighbours constantly served as supplements for local traditions. However development of musical culture has not been self-contained. Continuity or discontinuity of tradition, establishment and decadence of innovations found themselves under the influence of professional ethnologist and composers. Lithuanian professional music has been created purposely – discussions were available at the newspapers, which songs are Lithuanian and which not. An attempt was to understand the most authentic features of folk melodies, capable of being developed in modern creative work.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8677
Updated:
2020-04-14 11:41:11
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: