Quality management subsystems and their impact on business competitiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality management subsystems and their impact on business competitiveness
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 71, p. 77-89
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – parengti integruotą kokybės modelį, atskleisti pagrindinių jo elementų turinį ir remiantis autoriaus atliktų Lietuvos įmonių tyrimo rezultatais pagrįsti minėto modelio aktualumą. Straipsnis parengtas naudojant mokslinės, normatyvinės ir teisinės literatūros bei ekonominės veiklos logine analize ir apibendrinimus, apimančius teorinių, metodologinių teiginių ir verslo praktikos veiksmų sisteminimą. bei autoriaus atliktų kokybės problemų sisteminių tyrimų rezultatais. Kokybė yra ne tik svarbus verslo organizacijų konkurencingumo veiksnys, bet ir lemia valstybės valdymo bei kitų viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumą, šalies ekonominį stabilumą ir jos visuomenės narių gyvenimo kokybę. Todėl yra būtina išplėsti kokybės sąvokos aprėptį, įtraukiant į ją socialinius, gyvenimo kokybės ir kitus aspektus. Mūsų šalies pilnos integracijos į Europos ekonominę erdvę laikotarpiu kokybė yra ypatingai svarbi ne tik tradicinėms pramonės, verslo bei paslaugų šakoms ir įmonėms, bet ir visam visuomenės ūkiui, viešajam sektoriui bei valdžios veiklos efektyvumui. Todėl autoriaus siūlomame kokybės modelyje atspindėta ne tik prekių ir paslaugų kokybė, bet ir praplečiama kokybės vadybos samprata tokiomis naujomis dimensijomis, kaip valdžios kokybė, viešojo ūkio ir socialinė kokybė, organizacijų bendroji socialinė atsakomybė, mokymo ir ugdymo kokybė, gyvenimo kokybė, vartotojų patenkinimo rodikliai ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Socialinė kokybė; Gyvenimo kokybė; Quality; Social quality; Quality of life.

ENThe aim of this work is to prepare an integrated model of quality, to reveal the content of its main elements and to reason the relevance of the mentioned model according to the results of the research in the Lithuanian companies. The article is prepared by using logic analysis of scientific, normative and legal literature and economic activities, the generalizations, which embrace the systematization of theoretical and methodological statements as well as business practice actions, and the results of systemic researches on quality problems performed by the author. Quality is not only an important factor of competitive ability of business organizations, but it also determines the effectiveness of activities of state government and other organizations of public sector, economic stability of the state and quality of life of the members of its society. Thus, it is necessary to expand the coverage of a concept of quality including the quality of social life and other aspects. During the full integration of our country into the European Economic Area, quality is very important not only for the traditional industrial, business and service sectors and companies, but also for the entire economy, public sector and effectiveness of the governmental activities. Thus, the quality model suggested by the author reflects not only quality of goods and services, but also the concept of quality management is extended with such new dimensions as quality of government, public economy and social economy, general social responsibility of organizations, teaching and education quality, life quality, indexes of consumers’ satisfaction, etc.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75
Updated:
2018-12-17 11:31:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: