Quality in education : a case study

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality in education: a case study
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra parodyti kokybės, visuotinės kokybės vadybos ir kokybės valdymo sistemų ekonomikoje ir socialinėje sferoje svarbą ir nušviesti ypatybes, problemas ir trukdžius tobulinant lavinimo kokybę universitetuose ir kolegijose. Aukštojo mokslo institucijų veiklos analizė atskleidė, kad organizacijos siekia gerinti veiklą diegdamos ISO 9000 serijos standartus, taikydamos kokybės apdovanojimų standartus ir pačios kurdamos modelius remiantis kokybės vadybos žinovaisbei taikydamos įvairius kokybės vadybos metodus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad yra tobulintinų sričių. Mokymo kokybės gerinimo sistema turi būti kuriama kaip nuolatinis procesas, atsižvelgiant į tai, kad universiteto veiklos galutinio produkto kokybė yra visų mokymo proceso stadijų pasiekimų rezultatas. Universitetų vadovų griežtas požiūris į kokybę, dalyvavimas tobulinimo procese yra esminiai veiksniai siekiant sėkmės. Administravimo kokybės gerinimas yra labai svarbus reikalavimas aukštojo mokslo institucijoms, nors pagrindinis universitetų tikslas turėtų būti visuotinės kokybės vadybos (VKV) koncepcijos ir metodologijos taikymas visoje organizacijoje. VKV ir ISO 9000 sistemų įdiegimas universitetuose ir kolegijose suteikia tokią naudą: personalas įsitraukia į mokymo kokybės gerinimo procesus, geriau išnaudojama personalo kompetencija, tiksliau išmatuojami ir įvertinami darbo rezultatai. Diegiant šias sistemas susiduriama su problemomis: sudėtinga apibrėžti studijų kokybės koncepciją ir turinį, yra didelis kiekis studijų kokybės indikatorių ir sudėtinga juos vertinti.Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Edukacija: situacijos analizė; Kokybė; Kokybės valdymo sistema; VKV; Visuotinės kokybės vadyba, aukštasis mokslas, standartas; Įvietimo kokybės gerinimas; Case study; Education; High education; Improvement of education quality; Quality; Quality management system (QMS); TQM; Total Quality Management, higher education, standard.

ENThe aim of the paper is to demonstrate the importance of quality, universal quality management and quality management systems in economy and the social sphere and to highlight the peculiarities, problems and obstacles for the improvement of education quality in universities and colleges. The performance analysis of higher education establishments revealed that organisations seek to improve their activities by introducing ISO 9000 standards, applying quality award standards and designing own models, consulted by quality management specialists and applying various quality management methods. Research results identified areas to be improved. The creation of the education quality improvement system must be a continuous process with regard to the fact that the quality of the final outcome of university’s activity is the result of achievements of all education process stages. A strict attitude of university heads towards quality and their participation in the improvement process are the essential factors of success. Improvement of administration quality is a very important requirement for higher education establishments, although the main goal of universities should be the application of the universal quality management (UQM) concept and methodology across the organisation. Introduction of UQM and ISO 9000 systems in universities and colleges provides the following benefits: the staff is involved in the processes of improving teaching quality; staff competencies are used more efficiently; performance results are measured and assessed more accurately. The introduction of these systems encounters the following problems: it is difficult to define the study quality concept and content, because there is a large number of study quality indicators that are difficult to assess.

ISBN:
9955965533
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4569
Updated:
2017-05-08 09:29:39
Metrics:
Views: 22
Export: