Savaiminio mokymo(si) kaip kitoniško prasmingumas vaikams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Savaiminio mokymo(si) kaip kitoniško prasmingumas vaikams
Alternative Title:
Meaningfulness of informal as different teaching and learning for children
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2011, Nr. 17, p. 38-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikų savaiminis mokymas(is); Savaiminio mokymo(si) kitoniškumas; Laisvojo rašinio metodas; Hermeneutika; Kokybinė turinio (content) analizė; Children's informal teaching and learning; Otherness of informal teaching and learning; Free essay method; Hermeneutics; Qualitative content analysis.
Keywords:
LT
Hermeneutika; Kokybinė turinio (content) analizė; Laisvojo rašinio metodas; Mokymas ir mokymasis; Savaiminio mokymo(si) kitoniškumas; Vaikai / Children.
EN
Free essay method; Hermeneutics; Otherness of informal teaching and learning; Qualitative content analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje interpretuojami kokybinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, kokias prasmes vaikai suteikia savaiminiam (kaip kitoniškam) mokymui(si) kasdienio gyvenimo situacijose ir kokiais būdais tas kitoniškumas yra įprasminamas. Atskleidžiama, kad vaikai konceptualizuoja savaiminį mokymą(si) kaip kitonišką (socialinėmis-kultūrinėmis prasmėmis), kurį įprasmina įvairiais būdais: padedami tėvų ir patys įsitraukdami į jo prasmių supratimą, (pa)lygindami savaiminį mokymą(si) su formaliuoju ir reflektuodami naujas per savaiminio kaip kitoniško mokymo(si) procesus, jo patyrimą, atrastas mokymo(si) prasmes. Kitoniškas / savaiminis mokymas(is) vaikams reiškia naują žinojimą, šokiruojantį savo naujumu, emocine-kognityvine patirtimi. Kartu kelia iššūkį, kuris įgalina vaikus generalizuoti turimas mokymo(si) patirtis, apimančias formaliojo mokymo(si) turinį, formas, būdus ir kt. Visa tai inspiruoja vertybių transformaciją, pasireiškiančią vertybių perkėlimu nuo mokymo(si) rezultatų į procesą. Tyrimo duomenys leidžia praplėsti šiuolaikinę mokymo(si) paradigmą vaikų kitoniškos / savaiminio mokymo(si) kultūros naratyvais. [Iš leidinio]

ENThe article interprets qualitative research data disclosing what meanings children give to informal (as different) teaching and learning in everyday life situations and in what ways this difference is given a sense. It is disclosed that children conceptualise informal teaching and learning as different (in social-cultural meanings), which are given a sense in various ways: being assisted by parents and involving themselves into understanding of meanings of informal teaching and learning, comparing informal teaching and learning with formal, and reflecting on new meanings discovered through the processes of informal as different teaching and learning and their experience. Different/informal teaching and learning mean new knowing for children, which shock by their newness and emotional-cognitive experience. At the same time informal teaching and learning express a challenge, which enables children to generalize existing teaching and learning experiences (encompassing the content, forms, ways, etc. of formal teaching and learning). All of it inspires value transformation, manifesting itself through transference of values from teaching and learning results to the process. Research data enable to expand modern teaching and learning paradigm by narratives on children's different/informal teaching and learning culture. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42033
Updated:
2018-12-17 13:12:58
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: