Konceptualioji metafora "politika yra mechanizmas" Lietuvos politikos diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualioji metafora "politika yra mechanizmas" Lietuvos politikos diskurse
Alternative Title:
Conceptual metaphor "politics is a mechanism" in Lithuanian political discourse
In the Journal:
Filologija. 2014, Nr. 19, p. 5-17
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti tuos politikos metaforizacijos atvejus, kai kalbamasis reiškinys konceptualizuojamas pasitelkiant mechanizmų, pusiausvyros, transporto vaizdinius, kurie apibendrintai bus vadinami MECHANIZMO ištakos sritimi. Dėmesys telkiamas į ištakos srities požymius bei struktūrą. Metaforiniai pasakymai rinkti iš 1980–2014 m. periodikos. Apibūdinti ištakos srities MECHANIZMAS struktūrą nėra paprasta. Tai iš dalies susiję su sąvokos mechanizmas daugiareikšmiškumu. Rekonstruotos Lietuvos politikos diskurso konceptualiosios metaforos leidžia teigti, kad su konceptu POLITIKA siejami ne tik atskiri ištakos srities MECHANIZMAS požymiai, bet ir Įvairios mechanizmų funkcijos, dalys, mašinos ir kitos transporto priemonės. Todėl galima teigti, kad politika, politikai ir politiniai procesai charakterizuojami Įvairiai. Kita vertus, metaforinių pasakymų analizė rodo, kad tam tikri mechanizmo požymiai, funkcijos tikslo sričiai POLITIKA priskiriami neatsitiktinai. Kai kurių mechanizmų arba atskirų scenarijų raiška diskurse atspindi ir tam tikrų politikos ir politikų vertinimą. Konceptualiosios metaforos POLITIKA YRA MECHANIZMAS rekonstrukcija kelių dešimtmečių diskurse atskleidžia, kad politika lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje fiksuojama kaip sudėtingos konstrukcijos daugiafunkcis mechanizmas, ne tik reguliuojantis, valdantis, bet ir svyruojantis, griaunantis, skęstantis ir gergždžiantis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ištakos sritis; Konceptualioji metafora; Mechanizmas; Metaforiniai pasakymai; Politikos diskursas; Conceptual metaphor; Mechanism; Metaphorical expressions; Political discourse; Source domain.

ENThe aim of the present paper is to discuss cases of metaphorisation of politics when the discussed phenomenon is conceptualised by means of the constructs of various MECHANISMS, BALANCE AND TRANSPORT; all these images are generalised by the source domain MECHANISM, with the focus on the features and structure of the source domain. Metaphorical expressions have been collected from periodic press between 1980 and 2014. It is not easy to describe the structure of the source domain MECHANISM. This is partly connected with the polysemy of the concept of mechanism. The reconstructed conceptual metaphors of Lithuanian political discourse allow stating that it is not only separate features of the source domain MECHANISM that are linked with the concept POLITICS, but also various functions of mechanisms, their parts, vehicles and means of transport. That is why it can be argued that politics, politicians and political processes are characterised in various ways. On the other hand, the analysis of metaphorical statements demonstrates that it is not by accident that certain features and functions of a mechanism are ascribed to the target domain POLITICS. The expression of some mechanisms or separate scenarios in the discourse also reflects a certain evaluation of politics and politicians. The reconstruction of the conceptual metaphor POLITICS IS MECHANISM in the discourse during a few decades reveals that politics in the world-view of the Lithuanian language is recorded as a complex multi-functional mechanism, which not only regulates and controls, but also falters, destroys, sinks and creaks. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56832
Updated:
2019-01-18 20:21:16
Metrics:
Views: 56    Downloads: 13
Export: