Priemonės įmonių bankrotams išvengti ir jų klasterizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priemonės įmonių bankrotams išvengti ir jų klasterizavimas
Alternative Title:
Measures of avoid bankruptcy and their clasterization
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2014, Nr. 1 (9), p. 129-136
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTĮmonių bankrotai yra konkurencingos rinkos ekonomikos reiškinys. Straipsnyje nagrinėjama priemonių bankrotui išvengti parengimo svarba ir būtinumas. Šiuo tikslu atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, kad mokslininkai nepakankamai kreipia dėmesio į priemones bankrotui prognozuoti ir jo išvengti. Reikia pabrėžti ir tai, kad įmonių praktikoje taikomos priemonės pasižymi labai didele įvairove, todėl galima teigti, kad kai kurios jų yra tiesiog neveiksmingos. Pagrįstai kyla klausimas, kokios priemonės bankrotui išvengti yra svarbiausios, todėl siekiant atsakyti į šį klausimą, straipsnyje remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais sudarytas operatyvinių ir perspektyvinių priemonių bankrotams išvengti sąrašas. Atliktas anketinis tyrimas parodė, kad svarbiausios operatyvinės priemonės bankrotui išvengti yra išlaidų mažinimo galimybių paieška, vidaus kontrolės sistemos sustiprinimas ir įmonių organizacinės struktūros pakeitimai. Tuo tarpu svarbiausios perspektyvinės priemonės bankrotui išvengti yra nuolatinis konkurencinės rinkos tyrimas, įmonės veiklos planavimas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Siekiant įvertinti, ar tikrai visos identifikuotos priemonės yra efektyvios ir kokią dalį jų turi taikyti įmonė siekdama išvengti bankroto, atlikta klasterinė analizė. Jos rezultatai parodė, kad identifikuotas priemones galima suskirstyti į tris homogeniškas grupes, todėl įmonėi, siekiančiai panaudoti priemones bankrotui išvengti užtenka pasirinkti bent po vieną priemonę iš nustatytų trijų grupių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Bankrotas, priemonės bankrotams išvengti, operatyvinės priemonės, perspektyvinės priemonės, klasterizavimas; Klasterizavimas; Operatyvinės priemonės; Perspektyvinės priemonės; Priemonės bankrotams išvengti; Bankruptcy; Bankruptcy, measures to avoid bankruptcies, the operational measures, the prospective measures, clustering; Clustering; Measures to avoid bankruptcies; The operational measures; The prospective measures; The prospective measures, clustering.

ENIt should be mentioned that corporate‘s bankruptcy is a phenomenon of competitive market. The scientific literature analysis showed that scientists draws not enough attention for the measures of avoid bankruptcy. So the article analyses the importance and necessity of measures to avoid bankruptcy. The system of measures to avoid bankruptcy is done. It consists of twenty operational and twenty prospective measures. Results of research showed that the most important operational measures to avoid bankruptcy are: the search of opportunities of cost reduction, strengthening of internal control, changes of corporate‘s organizational structure. The most important prospective measures to avoid bankruptcy are: permanent study of the competitive market, planning of company's business and staff training. In order to assess the effectiveness of identified measures of avoid bankruptcy cluster analysis was performed. Its results showed that all identified measures of avoid bankruptcy can be divided into three homogeneous groups. So for the companies which are seeking to use identified measures to avoid bankruptcy to select at least one measure of the set of three clusters is enough. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56041
Updated:
2020-11-10 16:43:22
Metrics:
Views: 38    Downloads: 13
Export: