Atvaizdo gyvastis : Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a
Alternative Title:
Vitality of the image the experience of the miraculous images of the Blessed Virgin Mary in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th-18th centuries
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.
Pages:
533 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Atvaizdas ir stebuklas — Stebuklingojo atvaizdo su(si)kūrimas — Dievas dailininkas: panašybės ir ženklai — Provaizdis, atvaizdas ir panašybė — Ne rankų darbo atvaizdai ir dieviškasis vaizdavimas: atvaizdas-pėdsakas — Šv. Lukas - rašytojas ir dailininkas — Jokūbas Žalčiukas ir Sokalio Švč. Mergelės Marijos atvaizdo sukūrimas — Žmogiškoji ir dieviškoji stebuklingųjų atvaizdų autorystė — Stebuklingojo atvaizdo radimas — Atvaizdo kilmės, arba etiologinės, legendos. Klausimo formulavimas — Palaidoti, pamiršti (nežinoti) ir rasti. Atvaizdo ir kūno analogija — Radimo vietos bruožas ir atvaizdo reikšmės klausimas — Kultūros ir natūros sąveika: Berenikės statula ir gydantis augalas — Žemėje rasti atvaizdai — Pėdos akmenyse — lš vandens išplaukę atvaizdai — Atvaizdas miške, medyje — Kodėl Švč. Mergelės Marijos atvaizdai randami liepoje? — Stebuklingojo atvaizdo atpažinimas — (At)pažinimas kaip žiūrėjimo būdas — Tikrasis Marijos portretas: aprašytas ar nutapytas? — Paveikslo matymas ir pažinimas: medžiaga, maniera, istorija — Švytintys atvaizdai — Stebimi ir stebintys atvaizdai: estetinės ir religinės gyvybės simptomai — Stebuklingojo atvaizdo gerbimas ir garsinimas — Tarpasmeninis ryšys ir votyvinis gestas — Stebuklai ir jų skelbimo paskirtis — Stebuklų kontrolė ir atvaizdų pripažinimo stebuklingais etapai — Kaip gimsta ir gyvena stebuklų knygos — Patirtis ir statistika — Atvaizdas kaip brangenybė bažnyčioje — Atvaizdų karūnavimas — Keliaujantis atvaizdas. Procesijos — Piligriminės kelionės prie stebuklingųjų atvaizdų — Maldos kelionė. Jono Drevso dvasinės piligrimystės projektas — Stebuklingasis atvaizdas ir jo aplinka — Atvaizdas: kulto objektas ir kūrinys — Atvaizdai ir jų provaizdžiai. Ikonografija ir atpažinimas —Romos Santa Maria Maggiore ikonos sekiniai: akies ir rankos istorija — Ikonos ir paveikslai: kultinių atvaizdų importas „iš Rytų“ — Atvaizdas atvaizde — Atvaizdo kaita: nyksmas ir atnaujinimas — Trakų Švč. Mergelės Marijos „graikiško“ pavidalo atvaizdas: paveikslas virsta ikona — Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atvaizdas: kai paveikslas vadinamas ikona — Po paveikslu slypinti ikona: „Lukiškių Dievo Motinos“ atvejis — Šventoji vieta: atvaizdas ir relikvija — Šventoji vieta, atvaizdas ir kūnas: reprezentacija ir dalyvavimas — Loreto Švč. Mergelės Marijos namelis-relikvija — Loreto Marijos nameliai - šventosios vietos atitikmenys — Loreto Marijos atvaizdai — Kodenio šventovės atvejis: Dievo Motinos atvaizdas ir „Monumentai“ — Valkininkų Loreto atvejis: Švč. Mergelės Marijos statulėlė ir jos aplinka — Votai, votyviniai paveikslėliai ir paveikslai — Vaškiniai votai, votai-daiktai ir relikvijos — Metaliniai votai ir „sidabrai“ — Aptaisai, karūnos, antepedijai — Votai ir votyviniai paveikslėliai — Votyviniai paveikslai — Stebuklingasis atvaizdas ir stebuklo atvaizdas: Gidlių Švč. Mergelės Marijos paveikslo Traupio bažnyčioje atvejis — Stebuklingųjų atvaizdų kopijos: nuo freskos iki medaliuko — Stebuklingųjų atvaizdų kopijos ant šventovių fasadų — Stebuklingųjų atvaizdų kopijos procesijų altorėliuose — Karūnuojamų atvaizdų kartotės triumfo vartuose ir kituose iškilmėms skirtuose laikinuose artefaktuose — Grafinis atvaizdo reprodukavimas ir reprezentavimas — Medaliukai — Pabaigos žodis — Summary — Santrumpos — Priedai — Iliustracijų sąrašas — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Šventieji / Saints; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – svarbiausieji stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vienaip ar kitaip atspindėti XVII-XVIII a. rašytiniuose ir spausdintuose šaltiniuose. [...] Taip pat apžvelgiami ir garsūs Didžiosios ir Mažosios Lenkijos stebuklingieji atvaizdai (Čenstakavos, Sokalio, Gidlių, Bochnios, Šventaliepės ir Mežyričo), palikę ryškius pėdsakus Lietuvos ikonografijoje bei istoriografijoje XVII-XVIII a. Todėl geografiniu požiūriu tyrimo medžiaga nėra griežtai apibrėžta, įtraukti ir LDK teritorijai XVII-XVIII a. nepriklausiusių šventovių paveikslai. Kita vertus, nėra nuosekliai ir išsamiai pristatyti visi Lietuvoje stebuklingais laikyti Švč. Mergelės Marijos atvaizdai. Siekta ne pateikti dar vieną Marijos stebuklingųjų atvaizdų LDK panoramą, bet atverti svarbiausius LDK visuomenės santykių su tokiais atvaizdais aspektus. Tyrimas grindžiamas prielaida, kad stebuklingasis atvaizdas neatskiriamas nuo savo socialinės refleksijos ir reiškiasi su savo aplinka bei ją sudarančiais fenomenais, tad jo stebuklingumas fiksuojamas nuolatiniuose jo liudijimo, įrodymo ir vaizdavimo procesuose, įvairiuose santykį su atvaizdu fiksuojančiuose artefaktuose. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Stebuklingi atvaizdai; Švč. Mergelė Marija; Tapyba; Miraculous Images; Blessed Virgin Mary; Painting.

EN[...] The object of the current research is the images of the Blessed Virgin Mary famous in the Grand Duchy of Lithuania and reflected in some way in the written and printed sources of the17th-18th centuries. [...] The focus of interest in the present book are the images of the Blessed Virgin Mary, which were famous in the former territory of the Grand Duchy of Lithuania in the 17th-18th centuries and are reflected in the written and iconographic sources. However, the miraculous images of Częstochowa, Sokal, Gidle, Bochnia, Święta Lipka and Mezhyrich, which were famous in Greater Poland and Lesser Poland and left distinct traces in the Lithuanian iconography and historiography of miraculous images of the 17th-18th centuries, are also not to be overlooked. Therefore the material of research is not strictly limited in the geographical respect, and due to certain reasons (e.g., the history of origin relevant for this book), paintings from the sanctuaries that did not belong to the territory of the Grand Duchy of Lithuania in the I7th-18th centuries have been included. On the other hand, not all the images of the Blessed Virgin Mary, which were considered miraculous in Lithuania, are consistently and thoroughly presented. The aim was to reveal the basic aspects of the relation of society of the Grand Duchy of Lithuania to these images rather than to present a panorama of the miraculous images of the Virgin Mary in the Grand Duchy of Lithuania. The research rests on the premise that a miraculous image is inseparable from its social reflection and manifests itself in conjunction with its environment and constituent phenomena, and thus, its miraculousness is registered through the constant processes of testimony, proof and representation, as well as various artefacts reflecting the relation with that image. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786094471544
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54429
Updated:
2022-02-26 17:57:49
Metrics:
Views: 158    Downloads: 7
Export: