Žemės ūkio įmonių ūkinės veiklos analizės proceso informacinis aprūpinimas : šaltiniai ir priemonės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio įmonių ūkinės veiklos analizės proceso informacinis aprūpinimas: šaltiniai ir priemonės
Alternative Title:
Provision of information for process of analyses of activity of agricultural enterprisers: sources and measures
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 4, p. 599-607
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio įmonių informacinis aprūpinimas patikima ir išsamia apskaitos informacija itin svarbus įmonių veiklos analizei atlikti ir valdymo sprendimams priimti. Tyrimo tikslas – nustatyti žemės ūkio įmonių veiklos analizės proceso informacinio aprūpinimo trūkumus ir pateikti pasiūlymus jiems pašalinti. Siekiant išsiaiškinti šiuos klausimus, straipsnyje aptariami informacijos šaltiniai ir analizuojamos įmonių galimybės kaupti reikalingą informaciją kompiuterinėse duomenų bazėse. Tyrimas remiasi mokslinės literatūros analizės, sisteminimo ir apibendrinimo metodais. Tyrimo eigoje išaiškintos žemės ūkio įmonėse diegiamų informacinių sistemų nepakankamai efektyvaus panaudojimo priežastys, atrinkti pagrindiniai kompiuterizuotos apskaitos programų vertinimo kriterijai. Tyrimais pagrįsta, kad tinkamas kompiuterizuotos apskaitos programos parinkimas suteiktų galimybę kompiuterinėse duomenų bazėse sukaupti analizei reikalingą informaciją ir automatiškai apskaičiuoti įmonės vertinimui reikalingus rodiklius. Be to, atkreipiamas dėmesys į kokybiškos išorinės informacijos, reikalingos įmonės veiklos analizei, stoką. Lietuvoje kol kas nekuriamos informacinės sistemos, teikiančios apibendrintą informaciją apie žemės ūkio įmonių veiklą ir jos rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Analizė; Apskaita; Duomenų bazės; Informacijos šaltiniai; Informacinės sistemos; Programos; Žemės ūkis; Accounting; Agriculture; Analysis; Databases; Information sources; Information systems; Programs; Sources of information.

ENA reliable and detailed accounting information supply to the agricultural companies is of crucial importance for corporate activity analysis performance and management decision-making. Object of the study – to establish shortages of information supply in agricultural enterprise performance analysis process and to make proposals to address them. To clarify these issues, this paper discusses the sources of information and analyses the companies' ability to collect the required information in computer databases. The study is based on the scientific literature analysis, systematization and aggregation methods. The study elucidated the reasons for insufficiently effective use of information systems in agricultural enterprises, selected basic computerized accounting software evaluation criteria. Studies have demonstrated that proper selection of computerized accounting programs allow computer databases to accumulate the necessary information and automatically calculate the indexes required for company evaluation. In addition, attention is given to the shortage of quality of external information required for the analysis of the company's activities. Lithuania has not yet developed information systems providing summary information on the activities of agricultural enterprises and the results. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53833
Updated:
2019-02-28 15:13:29
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: