Kaimiškųjų vietovių vystymo strateginio proveržio sąlygos : Dargužių kaimo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimiškųjų vietovių vystymo strateginio proveržio sąlygos: Dargužių kaimo atvejis
Alternative Title:
Strategic breakthrough conditions of rural areas development: the of Dargužiai village
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2012, t. 19, Nr. 3, p. 180-191
Keywords:
LT
Egzogeninis; Endogeninis; Kaimo vystymo modeliai; Neo-endogeninis modeliai; Strateginio proveržio sąlygos.
EN
Endogenous; Exogenous; Neo-endogenous; Neo-endogenous models; Rural development models; Strategic breakthrough conditions.
Summary / Abstract:

LTKaimiškųjų vietovių pokyčių valdymo strateginiai sprendimai dažniausiai priimami tik atsiradus tam tikrai problemai. Kaimo vystymo veikėjai pernelyg didelį dėmesį, laiką, energiją ir kitus išteklius skiria probleminiams klausimams spręsti. Toks požiūris trukdo pamatyti ir vykdyti realų strateginį proveržį, o gyvenimo kokybė kaimo vietovėse keičiasi nepageidaujama linkme. Vis dar pasigendama įžvalgiu (iniciatyviu) požiūriu ir holistiniu mąstymu paremtų sprendimų, orientuotų į vietovėje vykstančius procesus. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimiškųjų vietovių strateginio proveržio sąlygas. Atliekant tyrimą naudoti metodai: pirminių ir antrinių literatūros šaltinių analizė ir sintezė, indukcijos ir dedukcijos metodai, turinio analizė, sugretinimo, palyginimo, loginių abstrakcijų analizės. Endogeninių bei egzogeninių (vidinių ir išorinių) aplinkos veiksnių derinimas sudaro sąlygas naujam neo-endogeniniam kaimo vystymo modeliui bei tam tikrų kaimiškųjų vietovių strateginiam proveržiui atsirasti. Bet kurios vietovės pokyčiai apima egzogeninių ir endogeninių jėgų kompleksą, todėl vietos lygmuo turi sąveikauti su regioniniu lygmeniu, o principai „iš viršaus“ ir „iš apačios“ turi būti derinami. Kritinis taškas – kaip padidinti vietos veikėjų gebėjimus norint valdyti ilgesnius konkurencingumo stiprinimo procesus, išteklius ir veiksmus kaimiškosios vietovės naudai. Varėnos rajono Dargužių kaimo vystymo analizė parodė, kad tam tikrų ekonominių ir socialinių veiklų derinimas ir geras valdymas teritorijoje gali sukurti multiplikacinį efektą, o vietovėje gali būti sukuriamas strateginis proveržis. [Iš leidinio]

ENStrategic change management decisions of rural areas are usually taken only in case of certain problems. Rural development actors spare too much attention, time, energy and other resources on problematic issues. This approach makes it difficult to see and implement a real strategic breakthrough and the quality of life in rural areas does not change in the desired direction. We still miss solutions based on proactive approaches and holistic thinking and oriented on processes in the rural area. The research aim was to establish strategic breakthrough conditions in the rural area. During the research the following methods were used: primary and secondary literature analysis and synthesis, induction and deduction, content analysis, comparison, logical abstraction and analysis. Coordination of endogenous and exogenous environmental factors allows to establish a neo-endogenous model of rural development and a new strategic breakthrough of certain rural areas. Any area includes the complex of the exogenous and endogenous forces. Moreover, the local level should interact with the regional level and the principles “bottom up” and “top down” should be coordinated. The critical point is how to increase the capacity of local actors in order to manage these longer processes, resources and activities for the benefit of rural areas. The research of the Dargužiai case has shown that coordination of certain economic and social activities and good management in the territory can create a multiplier effect and the area can make a strategic breakthrough. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44775
Updated:
2020-09-23 22:16:39
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: