Implementation of good governance principles in local self-government : the case of Siauliai city

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Implementation of good governance principles in local self-government: the case of Siauliai city
Alternative Title:
Gero valdymo principų įgyvendinimas vietos savivaldoje: Šiaulių miesto atvejis
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 3 (28), p. 98-112
Keywords:
LT
Geras valdymas; Gero valdymo principai; Vietos savivalda.
EN
Good governance; Principles of good governance; Local self-government.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektais nagrinėjami gero valdymo principai ir jų igyvendinimas vietos savivaldos lygmeniu. Gero valdymo sampratos daugialypiškumas, gero valdymo principų vietos savivaldoje specifiškumas atskleidžiami užsienio ir Lietuvos mokslininkų įžvalgomis, oficialiais tarptautiniais dokumentais. Šis kontekstas skatina praktiniu aspektu ištirti gero valdymo principų įgyvendinimą konkrečioje savivaldos institucijoje - Šiaulių miesto savivaldybėje, parengiant gero valdymo principu diegimo vietos savivaldoje hipotetinį modelį. Pasitelkiant ekspertus iš Šiaulių miesto savivaidybės, savęs vertinimo kontekste išanalizuotas gero valdymo principu savivaldybėje įgyvendinimas, išryškinant problemas ir numatant galimas valdymo tobulinimo kryptis. [...] Tyrimo tikslas- ištirti gero valdymo principų įgyvendinimų Šiaulių miesto savivaidybėje ir parengti gero valdymo principų diegimo vietos savivaldoje hipotetinį modelį apibrėžiantį valdymo tobulinimo gaires. Tyrime taikyti šie metodai: mokslinės literatūros ir šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu su ekspertais, taikant giluminio interviu principus ir interviu medžiagos turinio analizė (angl. content), kategorizavimas. Tyrimas parodė, kad gero valdymo principų atitikmenys yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriais savo veikloje turi vadovautis savivaldos institucijų atstovai, tačiau neretai jų įgyvendinimas susiduria su aiškios Strateginės vizijos stoka, vyraujančiomis valdymo konservatyvumo apraiškomis, neskatinančiomis iniciatyvų ir pokyčių vietos savivaldoje.Tyrimo kontekste nagrinėti inovacijų ir gero valdymo vietos lygmeniu strategijoje (2008) apibrėžti principai, iš kurių, ekspertų nuomone, veiksmingumo ir efektyvumo, atvirumo ir skaidrumo, etiško elgesio, inovacijų ir atvirumo pokyčiams, tvarumo ir ilgalaikės orientacijos, patikimo finansų valdymo bei atskaitomybės principai savivaldoje įgyvendinami nepakankamai. Ekspertų nuomonių analizė leido išskirti priežaščių grupes, kurios apibūdina principų igyvendinimo problemas: veiksmingumo ir eifektyvumo pricipo įgyvendinimo problemos siejamos su strateginio vystymo, planavimo ir planų įgyvendinimo ribotumu, administracijos darbo veiksmingumo problemomis; atvirumo ir skaidrumo principo dalinis įgyvendinimas siejamas su neišvystyta informacijos perteikimo gyventojams sistema, efektyvios komunikacijos tarp valdžios, piliečių ir verslo nebuvimu; etiško elgesio - su pagarbos tarp valdžios ir jos dalininkų trūkumu, valdžios atstovų asmeninės ar politinės naudos siekimu; inovacijų ir atvirumo pokyčiams principo igyvendinimo problemos siejamos su vis dar vyraujančiomis valdžioje konservatyvumo apraiškomis, darbuotojų iniciatyvų trūkumu; tvarumo ir ilgalaikės orientacijos principo igyvendinamo problemos siejamos su savivaldybių tarybų per trumpą kadencijos trukmę, strateginio mąstymo trūkumu; patikimo finansų valdymo — su prioritetų trūkumu priimant sprendimus, neveiksmingų sprendimų priėmimu; atskaitomybės principo igyvendinimas vis dar suvokiamas kaip formalių ataskaitų pateikimas visuomenei, nevystant su ja diskusijų ir komunikacijos. Remiantis literatūros ir dokumentų analize, konkretaus kokybinio tyrimo rezultatais, straipsnyje pateikiamas gero valdymo igyvendinimo vietos savivaldoje hipotetinis modelis. [Iš leidinio]

ENThe article theoretically and practically analyses principles of Good Governance and their implementation at the level of local self-government. The multiplicity of good governance conception, the specificity of principles of Good Governance in the local self-government are revealed by the insights of foreign and Lithuanian scientists, official international documents. Practically we tried to investigate the implementation of principles of Good Governance in Šiauliai city municipality preparing a hypothetical model of implementation of principles of Good Governance in local self-government. Invoking the experts of Siauliai city municipality in the context of self-evaluation, the implementation of Good Governance principles in the municipality was analysed emphasising the problems and foreseeing possible trends of govemance improvement. The research has showed that the equivalents of principles of Good Governance are established in legal acts of the Republic of Lithuania that the representatives of self-government institutions must follow in their activities, but often their implementation faces lack of a clear strategic vision, prevailing manifestations of governance conservatism that do not stimulate initiatives and changes in local self-government. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44183
Updated:
2018-12-17 13:23:49
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: