Tarp istorijos ir dabarties : literatūra, atsiminimai, publicistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp istorijos ir dabarties: literatūra, atsiminimai, publicistika
Publication Data:
Vilnius : [Tyto alba], 2002.
Pages:
733 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Portretų eskizai. Motiejus Valančius. Juozas Tumas-Vaižgantas. Maironis. Vincas Mykolaitis-Putinas. Balys Sruoga — Istorijos pjūviai. Apie lietuviško žodžio katalikišką tradiciją. Religinės sąmonės sklaida XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje. Kokia galėtų būti katalikiškoji kritika. Tautinio sąmoningumo raiška XX a. lietuvių literatūroje. Nelygiaverčiai kompromisai. Lietuvių literatūra socialdemokratinių idėjų lauke. Dar kartą apie lietuviškąjį romantizmą. Netikėti kontekstai. Literatūrinė kraštotyra – ir ne tik. Kolokviumas dviejuose vasarnamiuose. Thomas Mannas ir lietuvių literatūra. Kontekstai ir akiračiai. Studija apie XVII a. iškalbos teoriją. Iš prapulties išgelbėta knyga. Literatūros teorija rengiant pokario lituanistus. Rašytojo biografija – literatūrinio tyrinėjimo objektas. Nauji istorijos mokslo horizontai. Gotboldas Efraimas Lessingas. Renesanso kultūros apraiškos Motiejaus Strijkovskio „Kronikoje“ — Amžininkai. Didžio lituanisto netekus. Meninio žodžio spalvos. Jurgį Lebedį prisimenant. Prie vieno stalo. Kaziui Bradūnui jubiliejaus proga. Jausmo ir nuotaikų poezija (Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė). Savuoju keliu. Gyvenimas poezijoje. Tragiškoji karta (Bronius Krivickas ir Mamertas Indriliūnas). Kazys Umbrasas. Viena iš žemininkų kartos (Julija Švabaitė). Meilės ir laisvės kunigas (Kazimieras Vasiliauskas). Apsisprendimo ir ryžto žmogus (Meilė Lukšienė). Meilės Lukšienės rankraštį „Jungtys“ skaitant. Gyvenimą atidavusi knygai (Aurelija Rabačiauskaitė).Lietuvių tautosakos pasaulis. Plačių horizontų knyga. Matematika ir intuicija. Teorijos ir istorijos sąlyčiai. Pasveikinimas Justinui Marcinkevičiui. Reikšmingas folkloristikos veikalas. Po visuotinumo skliautais. Kaip rašyti literatūros istoriją? Mokslininkas, žurnalistas ir literatūros detektyvas (Leonas Gudaitis). Knyga literatūros smaguriams. Žanro tyrinėjimų metodologinės problemos. Joną Lankutį amžinatvėn palydint. Nauja perspektyva. Atsiminimų nuotrupos apie Vincą Kuzmicką. Marcelinas Ročka. Kazys Inčiūra. Vytautas Alantas – žodžiai po mirties. Šventė Senadvaryje. Karolio Dineikos, mediko ir pedagogo, knyga. Meilė kaip įsipareigojimas. Lietuvio biografija prancūziškai. Atsiminimų trupiniai apie Panevėžio mergaičių gimnaziją. Marija Giedraitienė. Petronėlė Bylaitė-Bernadišienė. Keletas Panevėžio humanitarinės kultūros puslapių. Julijonas Lindė-Dobilas ir „Meno kuopa“. Tik vieneri mokslo metai. Kultūra kaip gyvybės forma mirties kontekste — Teatras, kinas. Senesnis už Universitetą. Teatras senajame Vilniaus universitete (XVI–XVIII a.). Kražių kolegijos teatras. XVI a. pjesė Kiemo teatre. Skaitovo programoje – Simonas Daukantas. L. Noreikos „Vidurnakčio užrašus“ pristatant Rašytojų sąjungoje. Viešo atvirumo prasmė. Vokiečių klasika Vilniaus scenoje. Maža lituanistinė šventė Operos scenoje. Kaip atrodo Šekspyras? Ar toks įvertinimas objektyvus/ Ar nori lietuvių kinas dalyvauti tautos kultūroje? — Pašnekesiai — Publicistika.
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Maironis (Jonas Mačiulis); Vincas Mykolaitis Putinas; Vaižgantas; Alanta; Kražiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTRinktinėje publikuojami Vandos Zaborskaitės straipsniai apie Lietuvos rašytojus, literatūros veikėjus, recenzijos, interviu, Sąjūdžio metų publicistika, atsiminimai.  Rinktinę sudaro šešios dalys: “Portretų eskizai”, “Istorijos pjūviai”, “Amžininkai”, “Teatras, kinas”, “Pašnekesiai” “Publicistika”. Knygoje aptariama Motiejaus Valančiaus reikšmė lietuvių kultūrai, Juozo Tumo-Vaižganto kaip Lietuvos moralinio autoriteto asmenybė ir kūryba, Maironio poezijos pagrindinės temos, Vinco Mykolaičio-Putino meno paskirties ir prasmės samprata, jo kultūrinės orientacijos bruožai. Nagrinėjama Balio Sruogos kūryba ir jo teatro seminaras. Publikuojami atsiminimai apie Jurgį Lebedį, Joną Lankutį, Julijoną Lindę-Dobilą, Aureliją Rabačiauskaitę, Leoną Gudaitį, Joną Lankutį, Vincą Kuzmicką, Marceliną Ročką, Kazį Inčiūrą, Vytautą Alantą, Mariją Giedraitienę, Petronėlę Bylaitę-Bernadišienę ir kitus kultūros veikėjus. Knygos dalyje, skirtoje teatrui ir kinui, aptariamas teatras senajame Vilniaus universitete XVI—XVIII a., Kražių kolegijos teatras. Interviu skirtoje rinktinės dalyje atsiskleidžia autorės vaikystė, jaunystė, mokymosi ir darbo metai, vertybinės orientacijos, kultūriniai prioritetai, plačiai sustojama ties sovietmečiu iškeltos bylos peripetijomis, lietuvių literatūros katedros likimu. Publicistikai skirtoje dalyje surinkti daugiausia pirmaisiais Nepriklausomybės dešimtmečiais rašyti publicistiniai straipsniai apie istorijos dėstymo mokykloje problemas, mokytojų rengimą, dorovines tautos problemas, Lietuvos intelektualų laikyseną, kultūros padėtį nepriklausomoje Lietuvoje, švietimo reformas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių literatūros klasika; Vaižgantas; Maironis; Putinas; Sruoga; Biografija; Memuaristika; Publicistika; Classical Lithuanian literature; Vaižgantas; Maironis; Putinas; Sruoga; Biography; Memoirs; Polemics.

ENThis collection includes Vanda Zaborskaitė's articles about Lithuanian writers, literature characters, reviews, interviews, Reform Movement's publications, and memories.  The collection is divided into six parts: “Portretų eskizai”, “Istorijos pjūviai”, “Amžininkai”, “Teatras, kinas”, “Pašnekesiai” and “Publicistika”. The book discusses the importance of Motiejus Valančius to Lithuanian culture, Juozas Tumas-Vaižgantas', who is considered a Lithuanian moral authority, personality and creative work, the main topics of Maironis poetry, the concept of purpose and significance of art of Vincas Mykolaitis-Putinas, and the features of his cultural orientation. Creative work and theatre seminars of Balys Sruoga are analysed as well. Memories about Jurgis Lebedis, Jonas Lankutis, Julijonas Lindė-Dobilas, Aurelija Rabačiauskaitė, Leonas Gudaitis, Jonas Lankutis, Vincas Kuzmickas, Marcelinas Ročka, Kazys Inčiūra, Vytautas Alanta, Marija Giedraitienė, Petronėlė Bylaitė-Bernadišienė and other cultural characters are published. The part of the book about theatre and cinema discusses the theatre in the old Vilnius University at 16th–18th c., Kražiai college theatre. Another part containing interviews reveals the author's childhood and youth, the period of leaning and work, value orientation, cultural priorities, a lot of attention is paid to the lawsuit which was commenced during the period of Soviets and the destiny of the Lithuanian literature cathedral. The 3rd part contains publications about the problems of history teaching in schools, preparation of teachers, moral problems of the nation, position of Lithuanian intellectuals, position of culture in the independent Lithuania and education reforms; the majority of articles were published during the first decades of Independence.

ISBN:
9986162777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44127
Updated:
2014-02-13 19:05:07
Metrics:
Views: 99
Export: